Opłata reklamowa

Omawiając zagadnienie opłaty reklamowej należy wskazać, iż może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń co oznacza, iż w przypadku braku obowiązywania ww. zasad i warunków nie znajduje ona zastosowania (art. 17a ust. 2 UoPiOL).
Opłata reklamowa (zgodnie z art. 17a ust 3 UoPiOL) pobiera jest od:

  • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
  • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego bądź jest bez tytułu prawnego
– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama.
Powyższe oznacza, iż przedsiębiorcy posiadający tablice i urządzenia reklamowe, na których aktualnie nie znajduje się żadna reklama (np. stary bilbord z usuniętą reklamą) również będą zobowiązani do zapłaty daniny.
Zgodnie z art. 17a ust. 5 UoPiOL opłacie reklamowej nie podlegają tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, które
  • nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie;
  • stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
  • są realizacją obowiązku nałożonego przepisami prawa;
  • służą wyłącznie do upowszechniania informacji trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia, lub o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe sytuowane są w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.
Opłata reklamowa składa się z dwóch części – stałej i zmiennej. Część stała ma postać zryczałtowaną i jest uzależniona od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. W tym zakresie kwota opłaty nie może przekroczyć dziennie stawki 2,50 PLN (art. 19 pkt. 1 lit. g UoPiOL).
Część zmienna opłaty ma zryczałtowaną wysokość zależną od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Kwota opłaty reklamowej w części zmiennej nie może natomiast przekroczyć dziennie stawki 0,20 PLN od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.
W przypadku bardziej finezyjnych kształtów urządzenia reklamowego (np. struktura przestrzenna), które uniemożliwiają wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, wysokość opłaty reklamowej została uzależniona od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Autor:
mateusz_cedro2
Mateusz Cedro
Manager w Kancelarii Dor. Pod. R. Żuk

Doktorant Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik czołowych polskich kancelarii podatkowych i wspólnik kancelarii podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży stalowej, ubezpieczeniowej, finansowej, IT, handlowej, transportowej oraz marketingowej. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz korzystania z samochodów służbowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził szereg szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu podatku VAT, podatku od nieruchomości, podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. do miesięcznika TaxFin. pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki, Rzeczpospolita oraz działu Orzecznictwo miesięcznika TaxFin.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *