Możliwość zastosowania stawki 8% VAT przy dostawie wyrobów medycznych

Poniżej omówione zostały – w świetle bieżącej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych  – wybrane istotne zagadnienia związane z zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT, w tym funkcja deklaracji zgodności wyrobu medycznego oraz statusu nabywcy towaru w procesie klasyfikacji dostawy dla celów VAT, sposób opodatkowania instalacji (montażu) wyrobów medycznych, jak również opodatkowanie dostawy wyposażenia dodatkowego do tych wyrobów.
Deklaracja zgodności
W celu zastosowania  do dostawy wyrobu medycznego  stawki podatku VAT w wysokości 8% niezbędna jest możliwość zaklasyfikowania towaru jako wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. W świetle tych regulacji za taki można w praktyce uznać towar, dla którego dostawca posiada wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodną z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC.2 Co istotne, sprzedawane w Polsce wyroby medyczne są rejestrowane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak wprowadzenie towaru do obrotu z pominięciem procesu rejestracji. W takim przypadku, jeżeli towar nie figuruje w rejestrze jako wyrób medyczny, o zastosowaniu stawki 8% VAT nadal przesądzać będzie fakt posiadania deklaracji zgodności.3 Niemniej jednak, trzeba mieć na uwadze, iż w sytuacji gdy dla danego wyrobu medycznego deklaracja zgodności utraci swoją ważność, zastosowanie preferencyjnej stawki podatku przy sprzedaży takiego wyrobu przestanie być możliwe.4
Status podmiotu nabywającego wyrób medyczny
Bez znaczenia dla zastosowania obniżonej 8% stawki VAT do wyrobów medycznych jest status podmiotu nabywającego wyrób medyczny – stawka taka znajdzie zastosowanie także do dostaw dokonywanych na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności medycznej.5

Usługi instalacyjne a usługi adaptacji pomieszczeń

W wielu przypadkach dostawa wyrobu medycznego do szpitali związana jest z wykonaniem czynności instalacyjnych (montażowych) niezbędnych do umożliwienia rozpoczęcia użytkowania samego wyrobu. W polskiej praktyce przyjęto, iż wynagrodzenie za te czynności podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT. Wynika to z założenia, że dostawa wyrobu medycznego oraz roboty budowlane polegające na adaptacji (przebudowie) pomieszczeń prowadzone w związku z dostawą tego wyrobu medycznego stanowią dwa oddzielne świadczenia. Skoro bowiem usługi te polegają na przebudowie pomieszczeń, zamontowaniu dodatkowych instalacji (elektrycznych itp.), czy urządzeń ochronnych, to czynności te równie dobrze mogą zostać wykonane przez inny niż dostawca wyrobu medycznego podmiot, a ponadto mogą zostać wykonane nawet bez wykorzystania  urządzenia medycznego w miejscu wykonywania przedmiotowych robót.6
Wyposażenie dodatkowe do wyrobów medycznych
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których oprócz dostawy wyrobu medycznego dostarczane jest równocześnie wyposażenie dodatkowe niestanowiące takiego wyrobu. Za taki przykład posłużyć może m.in. dostawa oprogramowania medycznego do tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, czy aparatu rentgenowskiego wraz z dodatkowym wyposażeniem w postaci zestawu komputerowego. Taki zestaw niewątpliwie nie stanowi sam w sobie wyrobu medycznego. Jeżeli jednak wyposażenie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego działania wyrobu medycznego, wówczas można próbować argumentować, iż dochodzi do sprzedaży o charakterze złożonym, gdzie dostawa wyrobu medycznego stanowi świadczenie główne, a dostawa wyposażenia dodatkowego świadczenie pomocnicze, gdzie cała dostawa objęta jest stawką 8% VAT7. Niemniej jednak w interpretacjach indywidualnych przeważa stanowisko, że takie towary (jak np. komputery czy monitory) powinny podlegać opodatkowaniu jako odrębny przedmiot dostawy, tj. niepodlegający opodatkowaniu stawką preferencyjną.8

Niewykluczone, że w wyniku interwencji Komisji Europejskiej9 w przyszłości zmianie ulegnie zakres zastosowania stawki 8% VAT do dostawy wyrobów medycznych. Może to utrudnić podatnikom dokonanie prawidłowego rozliczenia podatku, biorąc pod uwagę, iż już na podstawie obecnie obowiązujących przepisów właściwe zastosowanie stawki obniżonej wymaga znajomości praktyki podatkowej, w której często brakuje jednomyślności.

\"\"
1) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).
2) Zob. interpretacja z dnia 14 lutego 2013 r., sygn. IPPP1/443-1258/12-2/EK.
3) Zob. interpretacja z dnia 25 września 2012 r., sygn. ITPP2/443-769/12/AP.
4) Takie stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 września 2012 r., sygn. IPPP1/443-773/12-2/ISZ.
5) Zob. interpretacja z dnia 24 września 2012 r., sygn. IPPP2/443-744/12-2/DG.
6) Tak np. NSA w wyrokach z dnia 28 marca 2013 r., sygn.I FSK 374/12 oraz z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt I FSK 1374/11. Podobnie interpretacja z dnia 28 listopada 2012 r., sygn. PT8/033/204/694/PSG/12/PT-657,865.
7) Tak orzekł WSA w Gliwicach w nieprawomocnym jednak jeszcze wyroku z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. III SA/Gl 1900/12.
8) Zob. interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2012 r., sygn. IPPP3/443-479/12-4/LK.
9) Komisja Europejska kwestionuje możliwość zastosowania stawki obniżonej do dostawy wszystkich wyrobów medycznych bez względu na przeznaczenie, jak to ma miejsce pod obecnie obowiązującymi przepisami polskiej ustawy o VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *