Opodatkowanie budynków w złym stanie technicznym

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2015 r. przepisami obiekty nie są uważane za związane z działalnością gospodarczą, jeśli „przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych". Brak definicji pojęcia ,,względy techniczne” przysparza obecnie przedsiębiorcom najwięcej kłopotów, gdyż praktyka wskazuje, że nie powinien dotyczyć tylko zrujnowanych budynków i budowli ale dotyczyć sytuacji, gdy np. nieruchomość nie nadaje się do działalności gospodarczej bo nie podłączono do niej mediów bądź doszło do pożaru lub zalania lokalu (w takich przypadkach bez wątpienia nie można prowadzić w nieruchomości działalności gospodarczej). Nowelizacja wprowadza przepis na nowo definiujący kwestię stanu technicznego budynków – zgodnie z art. 1a ust. 2a pkt 3 budynków, budowli i ich części nie uznaje się za związane z działalnością gospodarczą, jeśli w stosunku do niech została wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego (lub górniczego), na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. (decyzję wydaje inspektor nadzoru budowlanego). Nowy przepis odsyła przy tym do art. 67 prawa budowlanego, który stanowi, iż w przypadku, gdy nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *