Opodatkowanie dostawy książek

Zgodnie z rozdziałem 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obrót książkami wyprodukowanymi do końca 2010 r. korzystał (na warunkach wymienionych w tym rozdziale) z opodatkowania według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0 % do 30 kwietnia 2011 r. Od dnia 1 maja 2011 r. stawka podatku przy dostawie książek wynosi, co do zasady, 5 %.

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy książek określa przepis art. 19 ust. 13 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy z tytułu dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu dostawy, nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw.

Powyższy sposób określenia 120-dniowego terminu powstania obowiązku podatkowego ma na celu wskazanie, że termin ten liczony jest od pierwszego dnia wydania przedmiotowych towarów konkretnemu nabywcy. Przy określeniu tego terminu, np. na etapie dostawy książek przez hurtownię, nie ma znaczenia, kiedy nastąpiło pierwsze wydanie towaru hurtowni przez drukarnię lub wydawcę. Dla hurtowni, przy określaniu momentu powstania obowiązku podatkowego, istotne jest bowiem, kiedy ta hurtownia wydaje książki konkretnemu odbiorcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że w tym przypadku pojęcie „pierwszego dnia wydania” obejmuje również sytuację, gdy zwrócone książki są ponownie wydawane. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z inną (odrębną) transakcją podlegającą opodatkowaniu, w stosunku do której moment powstania obowiązku podatkowego należy rozpatrywać w świetle ww. przepisu ustawy. Bez znaczenia pozostaje tutaj okoliczność, że towar będący przedmiotem tej transakcji, pochodzi np. ze zwrotów.

 
MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *