Organizacja programów motywacyjnych – opodatkowanie VAT

Pewne wątpliwości na gruncie podatku VAT budzi sposób prawidłowego ujęcia transakcji związanej z wydaniem korzyści na rzecz pracowników, a mianowicie czy możliwe jest ujęcie takiego wydania jako elementu kompleksowej usługi marketingowej czy też jest to odrębna od usługi dostawa towarów.
W większości przypadków schemat organizacji programu motywacyjnego wygląda następująco: agencja zawiera z klientem (pracodawcą) umowę, w ramach której zobowiązuje się do zbudowania u klienta programu motywacyjnego dla jego pracowników. W takiej sytuacji koszty wprowadzenia programu pokrywa klient, z reguły w postaci wynagrodzenia za kompleksową usługę marketingową, natomiast korzyści w postaci m.in. konkretnych towarów, usług lub też bonów albo kart przedpłacowych otrzymują bezpośrednio pracownicy klienta.
W zakresie sposobu rozliczenia pomiędzy agencją a klientem w przypadku otrzymania towaru bezpośrednio przez pracownika klienta, na gruncie polskiej ustawy o VAT, jeszcze kilka lat temu organy podatkowe akceptowały model polegający na traktowaniu programu motywacyjnego jako kompleksowej usługi, w ramach której wydanie korzyści w postaci np. towarów bezpośrednio na rzecz pracownika klienta stanowiło jej integralną część, a nie odrębną czynność w rozumieniu ustawy o VAT.  Cena takiej usługi zawierała, obok wartości świadczonych przez agencję usług, również wartość wydanych przez agencję towarów. W takiej sytuacji klient otrzymywał fakturę z podatkiem VAT obliczonym od wartości netto usługi kompleksowej i odliczał wykazany na niej podatek naliczony VAT.
Obecnie polskie organy podatkowe kwestionują taki sposób rozliczenia stojąc na stanowisku, iż przekazanie na rzecz pracowników towarów powinno być rozliczane odrębnie od świadczonych przez agencję usług, jako dostawa towarów.  Niestety, powyższa zmiana podejścia, chociaż jest pokłosiem orzecznictwa unijnego, oznacza dla polskich podatników komplikacje w zakresie rozliczenia podatku VAT naliczonego. Skoro bowiem w analizowanej sytuacji pracodawca nie nabywa prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, lecz występuje jedynie jako podmiot trzeci dokonujący zapłaty za dostawę towarów dokonywaną na rzecz pracowników, to w rezultacie odliczenie podatku naliczonego w części odnoszącej się do dokonanych wydań towarów obarczone będzie ryzykiem zakwestionowania ze strony polskich organów podatkowych.
Należy również zwrócić uwagę, że inaczej przedstawia się kwestia rozliczenia przekazywanych pracownikom korzyści w przypadku, gdy korzyść ta ma postać nie towarów lecz bonów towarowych. Generalnie, organy podatkowe stoją na stanowisku, iż samo wydanie bonu towarowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ w wyniku tej czynności nie następuje konsumpcja danego towaru ani usługi, lecz stanowi ona jedynie wydanie „zastępczego środka płatniczego”. W dotychczasowej praktyce część agencji marketingowych traktując usługę budowania programu motywacyjnego u klientów jako kompleksową usługę, najczęściej nie różnicowało jednak sytuacji, w której wydawaną korzyścią były towary lub bony, lecz konsekwentnie traktowały te korzyści jako element usługi w całości opodatkowanej podatkiem VAT.
Po zmianie podejścia polskich organów podatkowych co do charakteru usług agencji w zakresie programów motywacyjnych, prawidłowym momentem opodatkowania części usługi dotyczącej bonu będzie dopiero realizacja danego bonu przez pracownika poprzez zakup konkretnego towaru czy też skorzystanie z usługi. Wartość bonu nie powinna być zatem wliczana do podstawy opodatkowania świadczonej przez agencję usług, w przeciwnym wypadku organy podatkowe zakwestionują prawo klienta – pracodawcy do odliczenia podatku naliczonego VAT.
Powyższe może więc skutkować powstaniem kolejnych komplikacji dla agencji marketingowej na gruncie regulacji dotyczących podatku VAT. W szczególności, jeśli to agencja jest podmiotem realizującym bony np. poprzez przeznaczoną do tego celu platformę, może powstać u niej problem ze sfinansowaniem podatku należnego VAT na wydaniu – w zamian za bon – towarów. Konsekwentnie, konieczna może być zmiana warunków umów zawartych przez agencje z jej klientami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *