Przedstawiciel rodziny osoby ubezpieczonej

Pomimo tego, że członek rodziny jest ubezpieczonym w świetle przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) – dalej u.ś.o.z., nie opłaca się za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Członkiem rodziny w rozumieniu u.ś.o.z. są następujące osoby:
1) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
2) małżonka;
3) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Posiadanie statusu członka rodziny w przypadku niektórych ubezpieczonych wyłącza obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to takich ubezpieczonych jak:
1) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
2) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
3) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 2, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
4) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 u.ś.o.z.;
5) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
6) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
7) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
8) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
9) osoby objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
10) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Status członka rodziny nie wyłącza więc obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z jednego z ww. tytułów w stosunku do małżonka, wobec którego sąd orzekł prawomocnym wyrokiem separację.

Opracowanie na podstawie wypisanych przepisów.

Jedna myśl na temat “Przedstawiciel rodziny osoby ubezpieczonej”

  1. NA DOKUMENCIE WARTO WSKAZAĆ dekretację i krótko info czego to dotyczy. jeśli są do tego PZ ( bo zakup towaru) to warto dać nr PZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *