Przedstawiciel rodziny osoby ubezpieczonej

Pomimo tego, że członek rodziny jest ubezpieczonym w świetle przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) – dalej u.ś.o.z., nie opłaca się za niego składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Członkiem rodziny w rozumieniu u.ś.o.z. są następujące osoby:
1) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
2) małżonka;
3) wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
Posiadanie statusu członka rodziny w przypadku niektórych ubezpieczonych wyłącza obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to takich ubezpieczonych jak:
1) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
2) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
3) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 2, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
4) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 u.ś.o.z.;
5) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
6) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
7) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
8) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
9) osoby objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
10) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Status członka rodziny nie wyłącza więc obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z jednego z ww. tytułów w stosunku do małżonka, wobec którego sąd orzekł prawomocnym wyrokiem separację.

Opracowanie na podstawie wypisanych przepisów.

Jedna myśl na temat “Przedstawiciel rodziny osoby ubezpieczonej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *