Wynagrodzenie menedżera a 19% stawka PIT

Dodatkowym warunkiem jest zawiadomienie o wyborze stawki w ustawowym terminie. Czy z takiej możliwości mogą skorzystać menedżerowie?

Jak wskazano powyżej, 19% stawką można objąć jedynie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej indywidualnie lub w formie spółki osobowej.  Tymczasem, jako przychody z innego źródła (z działalności wykonywanej osobiście), zostały zakwalifikowane przychody:

– uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,

– otrzymywane przez członków zarządu i rad nadzorczych.

Z powyższego wynika, że przychody menedżera uzyskane z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej (18%, 32%).  Aby skorzystać z liniowej 19% stawki PIT, możliwe są dwa rozwiązania:

– wykonywanie działalności w formie spółki osobowej,

– podział wynagrodzenia pomiędzy czynności związane z zarządzaniem i inne czynności usługowe.

Pierwsze rozwiązanie polega na podpisaniu umowy o zarządzanie ze spółką osobową, w której menadżerowie są wspólnikami.  Należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe w takim przypadku nie akceptują stosowania 19% stawki PIT. Wprowadzenie takiej struktury wymaga więc starannego planowania podatkowego.

Drugie rozwiązanie zakłada zawarcie dwóch umów: umowy o zarządzanie, z której wynagrodzenie będzie opodatkowane według skali oraz umowy na świadczenie usług (np. doradczych), w ramach działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za świadczenie usług będzie w takim rozwiązaniu opodatkowane według stawki 19%.

Decydując się na takie rozwiązanie, należy zapewnić, by zakres usług wykonywanych w ramach działalności wyraźnie odróżniał się od czynności wykonywanych w ramach zarządzania. W szczególności, niezbędne jest gromadzenie dowodów wskazujących, że usługi były świadczone na zasadach właściwych niezależnym usługodawcom. Ponadto, łączne wynagrodzenie należy odpowiednio przyporządkować do poszczególnych umów.  W przeciwnym wypadku, organy podatkowe mogą wysuwać zarzut, że wynagrodzenie za świadczenie usług jest otrzymywane za wykonane czynności zarządzania i nie podlega ono 19% stawce PIT.

Jedna myśl na temat “Wynagrodzenie menedżera a 19% stawka PIT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *