Moment odliczenia podatku naliczonego

Podatnik nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w dacie wpływu faktury VAT w formie faksu. Prawo to uzyskuje dopiero po otrzymaniu oryginału faktury w formie papierowej, czyli w miesiącu sierpniu 2009 r.

Udzielając odpowiedzi na pytanie Czytelnika trzeba podkreślić, iż stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT) prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Należy również dodać, iż na mocy art. 86 ust 11 ustawy o VAT podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.  Późniejsze odliczenie podatku naliczonego możliwe jest jedynie poprzez dokonanie korekty deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

W świetle przytoczonych powyżej regulacji należy stwierdzić, iż ustawa o VAT w precyzuje, iż prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przysługuje w oparciu o faktury, duplikaty faktur oraz dokumenty celne. Nie ulega również wątpliwości, iż dokumenty, które potwierdzają wykonanie danej czynności powinny mieć formę oryginału. Muszą one w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać okoliczność faktyczną przez nie dowodzoną. Natomiast przedmiotowy faks faktury VAT nie stanowi dokumentu bezspornie dowodzącego dokonanie jakiejkolwiek transakcji. Stanowisko takie potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2004 r. (sygn. akt FSK 620/04) w sprawie oddalenia skargi kasacyjnej od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 22 maja 2003 r. sygn. akt I SA/Kr/2601/01, zgodnie z którym: „faks faktury nie jest dokumentem (…) a jedynie jego powieleniem. (…) Bezpieczeństwo rozliczeń podatku od towarów i usług nie pozwala na wprowadzenie do obrotu duplikatów dokumentów, poza przypadkami wyraźnie przez prawodawcę wskazanymi.”

Reasumując należy stwierdzić, iż Czytelnik nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego w dacie wpływu faktury VAT w formie faksu. Prawo to uzyskuje dopiero po otrzymaniu oryginału faktury w formie papierowej, czyli w miesiącu sierpniu 2009 r.

Jedna myśl na temat “Moment odliczenia podatku naliczonego”

  1. Rzeczywiście jest to rozwiązanie dopuszczalne. Podkreślam jeszcze raz – przyjęte kryterium musi być zapisane w wewnętrznym regulaminie ZFŚS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *