Przedłożenie pełnomocnictwa urzędowi skarbowemu

Trzeba bowiem mieć na uwagę, iż momentem, od którego pełnomocnictwo zostaje skutecznie ustanowione, jest złożenie do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa albo też dzień zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu. Co niezwykle istotne, począwszy od chwili złożenia pełnomocnictwa organ podatkowy będzie zobowiązany do doręczania wszelkich pism związanych z postępowaniem pełnomocnikowi – o ile z treści pełnomocnictwa nie wynika, iż pełnomocnictwo swoim zakresem nie obejmuje pełnomocnictwa do spraw doręczeń.

W tym miejscu warto zauważyć, że stosownie do treści art. 281a Ordynacji podatkowej podatnikowi przysługuje prawo do wyznaczenia osoby fizycznej, która będzie upoważniona do reprezentowania go w trakcie kontroli podatkowej. Wyznaczenie to jest skuteczne tylko, gdy zostanie zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania danym podatkiem.

Podatnik może również poinformować organ podatkowy o ustanowieniu pełnomocnika przed wszczęciem postępowania podatkowego. W tym przypadku, w razie wszczęcia postępowania przez organ podatkowy, postanowienie o wszczęciu postępowania powinno zostać doręczone ustanowionemu pełnomocnikowi.

Jedna myśl na temat “Przedłożenie pełnomocnictwa urzędowi skarbowemu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *