Członek zarządu odpowie również za niezapłacone podatki spółki z o.o.

Niewątpliwie odpowiedzialność podatkowa członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki z o.o. jest jednym z największych zagrożeń spoczywających na członku zarządu w związku z wykonywanymi obowiązkami.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych, w tym również spółki z o.o. została określona w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Stosownie do treści art. 116 za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, odpowiadają solidarnie i całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. Jednakże warunkiem poniesienia odpowiedzialności przez członka zarządu jest, podobnie jak na gruncie przepisów kodeksu spółek handlowych (art. 299 k.s.h.) jest spełnienie kumulatywne kilku warunków. Po pierwsze, egzekucja z majątku spółki musiała okazać się w całości lub w części bezskuteczna. Po drugie, członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy. Członek zarządu mógł uwolnić się od poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki z o.o., gdyby wskazał mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Omawiana odpowiedzialność członków zarządu dotyczy zaległości podatkowych z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu oraz zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Dodać również należy, że zgodnie z orzecznictwem sądowym bezskuteczność egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Natomiast przy ustalaniu czy zgłoszenie wniosku o upadłość nastąpiło we właściwym czasie w rozumieniu tego przepisu, nie należy automatycznie przenosić terminu wskazanego w Prawie upadłościowym do złożenia wniosku o upadłość. Bowiem dochowanie tegoż terminu należy oceniać w warunkach konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę zarówno samo zaistnienie przesłanek zgłoszenia wniosku o upadłość jak i to, że z punktu widzenia realizacji celu postępowania upadłościowego i art. 116 § 1 pkt 1a Ordynacji podatkowej wniosek o upadłość powinien być zgłoszony w takim czasie, żeby wszyscy wierzyciele mieli możliwość uzyskania równomiernego, chociaż tylko częściowego, zaspokojenia z majątku spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *