Czego nie uwzględniamy przy wyliczeniu wynagrodzenia za urlop, część 4

Jednak niektóre z nich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.) należy wyłączyć. Należą do nich:

 • jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacje (nagrody) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego
 • wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowe wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odprawy emerytalne lub rentowe albo inne odprawy pieniężne,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy.

Przykład
Pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na kwotę 2500zł. Otrzymuje także dodatek funkcyjny 500 zł premię stałą 250 zł. W poprzednim miesiącu otrzymała nagrodę jubileuszową na 10-lecie oraz wynagrodzenie za urlop szkoleniowy w kwocie 180zł Nagrody tej nie uwzględnia się przy wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego. Podobnie nie uwzględnia się wynagrodzenia za urlop szkoleniowy.

Zatem jego podstawa to 2500+500+250=3250zł.

Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *