Standard dla Małych i Średnich – najnowszy MSSF

Nowy standard w 35 sekcjach reguluje najważniejsze problemy rachunkowości niewielkich podmiotów. Są to przede wszystkim uproszczenia, jakie małe i średnie jednostki mogą wprowadzać w swoich sprawozdaniach finansowych w stosunku do regulacji ujętych, w MSSF i MSR.

Zgodnie z intencją IASB standard powinny stosować nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także prywatne podmioty i podmioty niebędące emitentami papierów wartościowych notowanych na publicznych rynkach.

Definicja małego i średniego podmiotu została przedstawiona w sekcji pierwszej standardu. Nie jest ona uzależniona od rozmiarów działalności takiego podmiotu np. wielkości przychodów czy sumy bilansowej. To czy jednostka może być zaliczana do MŚP ( Małych i Średnich Podmiotów) w ujęciu MSSF zależeć będzie od tego czy spółką zaufania publicznego i czy prezentuje generalne informacje dotyczące rachunkowości odbiorcom zewnętrznym.

Spółka będzie podmiotem zaufania publicznego, jeśli:

 • Papiery wartościowe przez nią wyemitowane dłużne albo kapitałowe są przedmiotem obrotu na rynku giełdowym – nie ma znaczenia czy jest giełda krajowa, zagraniczna czy rynek międzynarodowy;
 • Jest instytucją finansową, czyli np. banki, funduszem powierniczy, funduszem inwestycyjnym, podmiotem zajmującym się działalnością ubezpieczeniową itp.

W takiej sytuacji nie ma możliwości stosowania MSSF dla MSP. W pozostałych przypadkach można korzystać z uproszczeń, jakie niesie ten standard.

Standard ten zawiera szereg uproszczeń i udogodnień w porównaniu do pełnej wersji standardów. Przy wprowadzanie tych uproszczeń brano pod uwagę zarówno potrzeby użytkowników sprawozdań finansowych jednostek prywatnych, głównie dotyczących uzyskania podstawowych informacji na temat krótkoterminowych przepływów pieniężnych, płynności i wypłacalności jak i kompromis w zakresie kosztów i korzyści zwianych z pozyskiwaniem tych danych.

Za najważniejsze należy wskazać

 • Brak konieczności aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego zgodnie z MSR 23 – są one odnoszone na wynik finansowy
 • Wartość firmy jest amortyzowana nietestowana pod kątem utraty wartości
 • Metoda kosztowa jest stosowana w przypadku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć,
 • Wszystkie koszty prac badawczo-rozwojowych są odnoszone bezpośrednio do rachunku zysków i strat,
 • Nie ma metody korytarzowej dla emerytur,
 • Nie będziesz miał prawa tak szeroko stosować wartości godziwej do wyceny.

Także informacja dodatkowa sporządzana do sprawozdania finansowego będzie mogła być mniej szczegółowa, ponieważ zmniejszona liczba wymaganych informacji do ujawnienia.

Standard MSSF dla Małych i Średnich nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską.

2 myśli na temat “Standard dla Małych i Średnich – najnowszy MSSF”

 1. teraz bardzo na czasie jest budżet zadaniowy, na ten moment dotyczy jednostek państwowych, ale w przyszłości może objąć też samorządy.
  Może macie więcej informacji o miernikach i zadaniach wynikających z BZ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *