Wzór informacji o korzystaniu z samochodu osobowego na cele działalności już znany

 \"\"

Nadal jednak pełne odliczenie podatku VAT od nabycia, leasingu, czy też eksploatacji będzie przysługiwało w przypadku:

1) samochodu ciężarowego o masie całkowitej ponad 3,5 tony,
2) samochodu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,
3) pojazdu samochodowego, mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5) pojazdu specjalnego, który spełnia również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,
b) do prac wiertniczych,
c) koparka, koparko-spycharka,
d) ładowarka,
e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
f) żuraw samochodowy
– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

W pozostałych przypadkach pełne odliczenie VAT będzie możliwe, o ile podatnik spełni następujące wymogi:

  • sposób wykorzystywania samochodu będzie wykluczał jego użycie na inne potrzeby niż działalność gospodarcza,
  • podatnik będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, która będzie potwierdzała używanie pojazdu wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
  • podatnik złoży w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku informację do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego o wykorzystywaniu samochodu wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

Ostatni z wymogów został doprecyzowany przez ustawodawcę w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 371), które wchodzi w życie od 1 kwietnia 2014 r. Ustawodawca określił wspomniany wzór informacji na formularzu VAT-26. Składając wspomniany formularz podatnik będzie musiał określić markę pojazdu, model, numer rejestracyjny, rok produkcji, datę nabycia pojazdu, datę poniesienia pierwszego wydatku, datę zmiany wykorzystania pojazdu (gdyby doszło do zmian w użytkowaniu pojazdu).

Jeżeli chodzi o spełnienie pozostałych wymogów związanych z pełnym odliczeniem VAT od samochodów przybliżymy Państwu przedmiotową tematykę w kolejnych publikacjach zamieszczanych na portalu TAXFIN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *