Jak zaksięgować podział zysku? część 4

 • Wn Wynik finansowy,
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego.

Ewidencja przykładowych operacji związanych z podziałem zysku za 2010 r. może przebiegać zapisami:

1. Przeznaczenie części zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego:

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Kapitał zapasowy, Kapitał rezerwowy.

2. Przeznaczenie zysku netto spółki kapitałowej na wypłatę dywidendy:

a) kwota dywidendy

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Pozostałe rozrachunki,

b) zryczałtowany podatek dochodowy – jeśli występuje obowiązek pobrania

 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Rozrachunki publicznoprawne.

3. Przeznaczenie zysku brutto spółek osobowych lub przedsiębiorstwa osoby fizycznej do wypłaty dla wspólników (właściciela):

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Pozostałe rozrachunki

4. Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS:

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Fundusze specjalne – ZFŚS

Przykład
Przedsiębiorstwo osiągnęło za 2010 r. zysk netto w kwocie 300.000 zł.
W dniu 30 czerwca  2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zysk netto w kwocie 300.000 zł przeznaczono się na następujące cele:

a) kapitał zapasowy:  181,520 zł,
b) roczne nagrody dla pracowników (wartość brutto):  100.000 zł,
c) składki ZUS od nagród z zysku obciążające pracodawcę:  18.480 zł.

Ujęcie będzie następujące:

1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania

 • Wn Wynik Finansowy
 • MA Rozliczenie wyniku finansowego

2.    PK – przekazanie zysku netto za 2010 r. na:

a) utworzenie kapitału zapasowego 181.520

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego
 • MA Kapitał zapasowy

b) nagrody dla pracowników 100.000 zł

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Rozrachunki z pracownikami

c) Składki  ZUS obciążające pracodawcę 18480

 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego
 • Ma Rozrachunki z ZUS

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *