Jak podzielić zysk po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego? część 3

W spółkach, w których sprawozdania za ubiegły rok obrotowy wykazują zysk, wspólnicy powinni podjąć uchwałę w sprawie jego podziału, o ile kwestia ta nie została wyłączona spod kompetencji zgromadzenia.

Warto podkreślić iż na podstawie art. 53 uor podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

W przypadku jednostek zobowiązanych, zgodnie z art. 64 ust. 1uor, do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego konieczne przed zatwierdzeniem sprawozdania jest  wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z  zastrzeżeniami.

Wspólnicy – jeżeli umowa spółki na to zezwala – mogą swobodnie decydować o przeznaczeniu zysku spółki. Zysk może być  przekazany w całości bądź w części na wypłatę dywidendy lub  też może zostać  wyłączony od podziału między wspólników i przekazany na:

  • fundusz (kapitał) zapasowy/rezerwowy,
  • zasilenie ZFŚS,
  • wypłaty nagród dla członków organów czy pracowników spółki,
  • pokrycie straty z lat ubiegłych.

W spółkach akcyjnych trzeba pamiętać iż kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Wynika to z art. 348 § 1 ksh.

Dodatkowo zgodnie z  art. 396. § 1KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *