Upominki dla kontrahentów kosztem

Dokonując wykładnia art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOP) należy uznać, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, w tym służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Oznacza to, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskanym przychodem pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 28 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wobec braku definicji ustawowej reprezentacji przyjmuje się definicję słownikową. Zgodnie z wykształconą linią orzecznictwa reprezentacja oznacza „okazałość, wytworność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem lub pozycją społeczną“. W odniesieniu do działalności gospodarczej reprezentacja jest rozumiana jako kształtowanie i utrwalanie korzystnego wizerunku firmy, poprzez np. kontakty oficjalne i handlowe z innymi podmiotami gospodarczymi, sposób podejmowania kontrahentów, wręczanie upominków.
W opinii redakcji należy wykluczyć kwalifikację ponoszonych przez spółkę wydatków jako kosztów reprezentacji, które wyłączone są z kosztów uzyskania przychodu mocą przywołanego art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP. W analizowanej sytuacji, zarówno wartość upominków oraz fakt umieszczenia na nich logo spółki będą wskazywać na reklamowy cel działań Podatnika. Nie będą miały natomiast na celu wzbudzenia efektu okazałości, wytworności, co cechuje aktywność o charakterze reprezentacyjnym.
Niewielkiej wartości prezenty, przeznaczone dla kontrahentów mają za zadanie podtrzymywanie więzi gospodarczych, co może w przyszłości odzwierciedlić się w wysokości realizowanych dzięki tym odbiorcom przychodów. Upominki oznaczone logo mają w zamyśle utrwalenie marki spółki, a w konsekwencji zachęcenie do nabywania produktów podatnika.

Jedna myśl na temat “Upominki dla kontrahentów kosztem”

  1. Podmiot, który rezygnuje z bycia czynnym podatnikiem podatku VAT nie ma prawa do składania potem deklaracji. Ostatnia deklaracja jest składana za okres w którym zrezygnowano z bycia czynnym podatnikiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *