Opodatkowanie miejsc postojowych podatkiem od nieruchomości

Oznacza to tym samym, że podatnik powinien zapłacić wyższy podatek od miejsca postojowego, a wysokość tego podatku może wynieść nawet kilkaset złotych rocznie.

Dotychczas organy podatkowe nie kwestionowały rozliczeń podatników, którzy składając informację o nieruchomościach deklarowali takie miejsce postojowe ze stawką właściwą dla budynków mieszkalnych. Według podatników skoro garaż podziemny stanowi część składową budynku mieszkalnego a tym samym stanowi integralną część tego budynku to miejsce postojowe powinno być opodatkowane tak jak budynek mieszkalny.

Tymczasem w ocenie organów podatkowych dotychczasowe podejście podatników było nieprawidłowe, gdyż miejsce postojowe w garażu podziemnym stanowi odrębny od lokalu mieszkalnego przedmiot opodatkowania. Fakt zaś, że garaż znajduje się w budynku mieszkalnym a więc, że stanowi jego część nie przesądza o tym, że znajdujące się w garażu miejsce postojowe może być opodatkowane analogicznie jak lokal mieszkalny, tj. według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych.

Nowe stanowisko organów gminy może dziwić, zwłaszcza, że odmienne stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów. W piśmie z 11 marca 2005 r., (sygn.: LK-833/PP/05/ST-52, Biuletyn Skarbowy nr 5/2005, s. 21), Minister stwierdził, że „jeżeli garaż stanowi część budynku mieszkalnego (np.: w wyniku rozbudowy budynku mieszkalnego), wówczas budynek ten w całości podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla budynków mieszkalnych lub ich części”. Pogląd ten Minister Finansów powtórzył także w odpowiedzi z 24 lutego 2009 r. na interpelację nr 7649 w sprawie zmniejszenia stawki podatku od garażu będącego oddzielnym budynkiem w celu jej ujednolicenia ze stawką podatku od garażu będącego częścią budynku mieszkalnego. Odpowiadając na interpelację Minister Finansów wskazał, że: „Dla budynków będących garażami nie przewiduje się odrębnej stawki podatku od nieruchomości. Garaże należące do osób fizycznych, jeśli nie stanowią części budynku mieszkalnego, co do zasady są opodatkowane stawką właściwą dla budynków „pozostałych”. Stosowanie odmiennej wysokości stawki podatku od nieruchomości od garaży, które znajdują się w bryle budynku mieszkalnego, wynika z przyjętej dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości definicji budynku mieszkalnego (…) Garaż mieszczący się w bryle budynku mieszkalnego, jeśli jego powierzchnia nie przekracza połowy budynku mieszkalnego, traktowany jest jako część budynku mieszkalnego, a co za tym idzie, stosuje się do jego opodatkowania stawkę właściwą dla budynku mieszkalnego. Nie można natomiast zastosować takiej stawki, w przypadku gdy garaż jest odrębnym budynkiem (obiektem budowlanym)”.

Warto dodać, że jest to wciąż aktualne stanowisko Ministerstwa w tym zakresie, z którym niewątpliwie należy się zgodzić. Trudno bowiem przyznać rację organom gminy, że garaż podziemny stanowiący integralną (nierozerwalną) część budynku mieszkalnego powinien być traktowany jako inny rodzaj budynku. Podążając tym tokiem rozumowania można byłoby bowiem stwierdzić, że także piwnice, suszarnie, poddasze i tym podobne części budynku mieszkalnego powinny być traktowane jako tzw. części niemieszkalne budynku choć niewątpliwie związane są z mieszkalną funkcją budynku.

Pomocne w tym zakresie jest także stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z 22 lipca 2009 r. (sygn. akt II FSK 460/08) odniósł się pośrednio do kwestii opodatkowania garaży podziemnych.

Sąd w wyroku tym wskazał, że, „opodatkowanie podatkiem od nieruchomości znajdującego się w posiadaniu przedsiębiorcy budynku mieszkalnego (lub jego części) z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczy tylko takiego budynku mieszkalnego (lub jego części), który jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Znajdujące się w takim budynku garaże i lokale użytkowe niezajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem stawki właściwej dla budynków mieszkalnych.”

Powyższy wyrok zasługuje na pełną aprobatę uwzględnienie i wskazuje, że stanowisko organów gmin w zakresie opodatkowania garaży podziemnych jest nieprawidłowe.

Mając na uwadze powyższe, jeśli podatnik otrzymał decyzję ustalającą podatek od miejsca postojowego według wyższej stawki (tj. właściwej dla tzw. budynków mieszkalnych) warto rozważyć złożenie odwołania od takiej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

6 myśli na temat “Opodatkowanie miejsc postojowych podatkiem od nieruchomości”

  1. Witam. Mam problem z podatkiem od nieruchomości własnie z miejscem postojowym. Wykupiłam miejsce postojowe u developera jako wspólwłasność. miejsce postojowe znajduje się w garazu podziemnym. Chciałam złożyć deklarację na podatek od nieruchomości, ale w gminie deklaracja od osób fizycznych nie została przyjeta ponieważ developer nie sprzedał wszystkich miejsc postojowych. Musiałam złożyć deklaracje na podatek od działalności gospodarczej ze stawką opodatkowania ponad 20 zł. za metr. Czy ktoś miał podabną sprawę i czy stanowisko gminy jest prawidłowe zmuszając mnie do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości od budynków zwiżanych z prowadenim działalności gospodarczej, Bardzo proszę o pomoc

  2. W opinii Redakcji Portalu podejście gminy do tematu do opisywanej sytuacji jest wielce kontrowersyjne. Co prawda przepisy są w tej sprawie niejednoznacze, gdyż podatnik są solidarnie wszczyscy wpółwłaściciele, więc zarówno Pani, jak i deweloper. Tylko teraz pozostaje kluczowe pytanie, czy takie miejsce postojowe powinno być traktowane jako związane z działalności gospodarczą i opodatkowane wyższą stawką z racji tego, iż część miejsc nie została jeszcze zbyta przez dewelopera. Naszym zdaniem możliwe jest kwestionowanie stanowiska zajętego przez gminę i zapłata podatku właściwego dla budynków mieszkalnych, skoro sama Pani działalności w tym przypadku w zakresie miejsca postojowego nie wykonuje.

  3. dziękuję za odpowiedż, tylko teraz nie wiem co mam robić, ponieważ złożyłam deklarację na podatek od działalności gospodarczej. jeżeli nie zapłace podatku to wiadomo z czym się to wiąże. na taką deklaracje nie wysyła się juz decyzji, podatkik sam musi płacic podatek. Zastanawiałam się na złożenie pisma o interpretacje prawną i ewentualnie o odwołanie się do SKO. Może Redakcja ma inne wyjście z tej sytuacji? Z góry dziekuję za pomoc

  4. W tym przypadku oprócz możliwości zaproponowanej przez Panią, czyli złożenia wniosku o interpretację, drugim sposobem na rozwiązanie tego problemu byłoby skorygowanie deklaracji oraz wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty (o ile podatek został zapłacony).

  5. Witam. Jeżeli mogłabym prosić jeszcze o wyjaśnienie wątpliwości, zgodnie z państwa sugestiami złożyłam korektę deklaracji na podatek od nieruchomości wskazując przedmiot opodatkowania miejsc postojowych jak za częsci mieszkalne, Z urzędu Gminy otrzymałam wezwanie do złożenia prawodłowo sporządzonej i wyliczonej korety deklaracji, argumentująć że w wydziale geodezji garaż został wyodrębniony z budynku mieszkalnego jako lokal niemieszkalny. Dodam że budynek mieszkalny i miejsca postojowe stanowią jedną bryłę budynku. Urząd poinformował mnie że nie złożenie ww deklaracji pociąga za sobą skutki przewidziane w art, 54 i 56 kodeksu karno skarbowego. Od wezwania nie służy odwołanie, czy jednym wyjściem jest odpisanie na pismo że ja nie zgadazm się z taką argumentacją i podać uzasadnienie dlaczego ja uważam że słuszne jest opodatkowanie stawką podatku od powierzchni mieszkanych? Z góry dziekuję za pomoc

  6. Oczywiście, o ile usługa była wykonana w grudniu 2010 r. powinno się zastosować stawkę według regulacji prawnych obowiązujących do 31 grudnia 2010 r., czyli w opisywanej sytuacji 22%. Powyższe wynika z art. 41 ust. 14a ustawy o VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *