Ujęcie w księgach rachunkowych i podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów realizacji zajęcia konta przez urząd skarbowy

Organ egzekucyjny może: zablokować konta bankowe, zająć samochody, przeprowadzić egzekucję z nieruchomości itp. Wszystkie podjęte przez ten organ czynności powodują dodatkowe dla podatnika koszty. Na koszty egzekucyjne składają się: opłata manipulacyjna, opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz poniesione wydatki.

Jeśli podatnik otrzymał odpis tytułu wykonawczego to oznacza iż  że urząd np. skarbowy podjął wobec niego działania egzekucyjne. Od tego momentu zaczyna się doliczanie kosztów podatnika. Po pierwsze jest to kwota opłaty manipulacyjnej, która pobierana jest z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych. Opłata manipulacyjna wynosi 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, ale nie mniej niż 1,40 zł. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za dokonane czynności egzekucyjne, np.: za zajęcie pensji, spisanie protokołu o stanie majątkowym czy odebranie zajętych ruchomości od zobowiązanego. Wysokość poszczególnych opłat za czynności egzekucyjne określa art. 64 § 1 z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954 ze zm.)

Nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań

Wynika to wprost z art. 23 ust. 1 pkt 14 ustawy z 26 lipca .1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) i art. 16 ust 1 pkt 17 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Powyższe koszty nie mogą zatem być ujmowane w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ujęcie w księgach rachunkowych powinno jednak nastąpić, ponieważ wiąże się ze zmniejszeniem środków pieniężnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm) pozostałe koszty operacyjne obejmują koszty związane miedzy innymi z grzywnami i karami.

Na podstawie decyzji o zajęciu konta koszty egzekucyjne należy ująć jako pozostałe koszty operacyjne zapisem:

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne,
  • Ma Pozostałe rozrachunki publicznoprawne.

Następnie na podstawie wyciągu bankowego zapis o pobraniu z konta ww. kwot będzie następujący:

  • Wn Pozostałe rozrachunki publicznoprawne,
  • Ma Rachunek bankowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *