Amortyzacja jednorazowa do równowartości 100.000 Euro w księgach rachunkowych.

Zasady korzystania z tzw. ulgi amortyzacyjnej wynikają z:

  • art.16k ust 7- 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
  • art. 22k ust 7-13 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Uwaga
Dotychczas był to limit 50.000 euro, ale zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5.03.2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 69, poz. 587), w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, wynosi 100.000 euro w każdym z tych lat podatkowych. Obecnie, zatem limit w przeliczeniu na PLN wynosi 338.000zł

Jednorazowy odpis amortyzacyjny na podstawie ww. przepisów jest przywilejem podatkowym, z którego w księgach rachunkowych nie powinniśmy nadużywać.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) można dokonywać jednorazowych bądź grupowych odpisów amortyzacyjnych pod warunkiem, że nie doprowadzi to do naruszenia zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.

Dokonanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych o tak znacznej wartości spowoduje między innymi:

  • wzrost kosztów a tym samym obniży wynik finansowy;
  • pogorszenie wszystkich wskaźników rentowności
  • zmniejszenie wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wykazywanych w bilansie, co niekorzystnie wpłynie na strukturę bilansu
  • znaczące pogorszenie wszystkich wskaźników analizy finansowej, w których wykorzystywana jest wartość aktywów a także wskaźników rentowności ( niski wynik finansowy)
  • obniżenie zdolności kredytowej podmiotu – brak w bilansie informacji o majątku, który mógłby być zabezpieczeniem kredytu.

Jeśli Państwa podmiot spełnia warunki określone w ustawach podatkowych i wykorzystuje jednorazowy odpis amortyzacyjny to w księgach rachunkowych jednak powinien dokonywać amortyzacji tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poprzez odpisy umorzeniowe rozłożone na czas ekonomicznej użyteczności tych składników aktywów. W takiej sytuacji bez wątpienia amortyzacja podatkowa powinna być różna od amortyzacji bilansowej.

Podstawa prawna
art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223)
art. 5 ustawy z dnia 5.03.2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2009 r. nr 69, poz. 587)
art.16k ust 7- 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
art. 22k ust 7-13 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)

Jedna myśl na temat “Amortyzacja jednorazowa do równowartości 100.000 Euro w księgach rachunkowych.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *