Podwyższone stawki amortyzacyjne

1) stosuje liniową metodę amortyzacji lub
2) dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną.
W przypadku zastosowania liniowej metody amortyzacji odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór. Stosuje się przy tym roczne stawki określone w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych (art. 16i ust. 1 u.p.d.o.p. lub art. 22i ust. 1 u.p.d.o.f.).
Te podstawowe stawki można podwyższyć przy zastosowaniu określonego współczynnika.
Zgodnie z art. 16i ust. 2 u.p.d.o.p. lub art. 22i ust. 2 u.p.d.o.f. może to być:
– współczynnik nie wyższy niż 1,2 dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych,
Za pogorszone warunki używania uznaje się używanie tych składników majątkowych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektów.
– współczynnik nie wyższy niż 1,4 dla budynków i budowli używanych w warunkach złych,
Za złe warunki używania uznaje się używanie budynków lub budowli pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy w budynku lub w budowli są wytwarzane lub przechowywane żrące środki chemiczne oraz w sytuacji gdy na budynek lub budowle oddziałują niszczące środki chemiczne rozproszone w atmosferze, wodzie lub wydzielające się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
– współczynnik nie wyższy niż 1,4 dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych,
Z bardziej intensywnym używaniem tych składników majątku mamy do czynienia wtedy, kiedy są one używane pod ziemią, w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, przy pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym lub w innych warunkach wskazujących na bardziej intensywne zużycie albo wymagających szczególnej sprawności technicznej.
– współczynnik nieprzekraczający 2,0 dla maszyn i urządzeń grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu.
Na potrzeby przepisów podatkowych pod pojęciem środków trwałych poddanych szybkiemu postępowi technicznemu rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę zaliczane do 4–6 i 8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.) – w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną1.
Możliwość zastosowania współczynnika nie wyższego od 1,2 i 1,4 uzależniona jest od warunków, w jakich wykorzystywany jest dany środek trwały. W razie wystąpienia lub ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, ulegają one podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany (art. 16i ust. 3 u.p.d.o.p. lub 22i ust. 3 u.p.d.o.f.).
Natomiast w przypadku zastosowania współczynnika nieprzekraczającego 2,0 podatnicy mogą podwyższać stawki lub rezygnować z ich stosowania począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki poddane szybkiemu postępowi technicznemu zostały wprowadzone do ewidencji lub od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 16i ust. 4 u.p.d.o.p. lub 22i ust. 4 u.p.d.o.f.).
Przykład 1
Firma nabyła narzędzia specjalistyczne zaliczane do grupy 8 KŚT (wartość początkowa narzędzi 200.000 zł). Z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych wynika, że te środki trwałe należy amortyzować według stopy 20%. Z uwagi na fakt, że zakupione składniki majątkowe poddane są szybkiemu postępowi technicznemu możliwe jest zastosowanie współczynnika podwyższającego stawkę podstawową.
Odpisy amortyzacyjne w poszczególnych latach użytkowania narzędzi będą następujące:

 

 

 Rok  Stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych  Współczynnik
podwyższający
Kwota odpisu amortyzacyjnego
 1 rok  20%  2,0  80.000,-
 2 rok  20%  2,0  80.000,-
 3 rok  20%  2,0  40.000,-
 Razem  –  –  200.000,-

W odniesieniu do maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, podatnik może zastosować degresywną metodę amortyzacji. Przy tej metodzie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Natomiast gdy podatnik wykorzystuje te środki w zakładzie położonym na terenie gmin zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną – może zastosować współczynnik nie wyższy niż 3,0. Miejsca te są określone w odpowiednich rozporządzeniach Rady Ministrów. Jeżeli w trakcie roku podatkowego taka gmina zostanie wyłączona z wykazu, podatnik ma możliwość stosowania podwyższonych stawek amortyzacyjnych do końca roku podatkowego.
W pierwszym podatkowym roku użytkowania środka trwałego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej składnika majątkowego, a w następnych latach – od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania. Od roku podatkowego, w którym roczna kwota amortyzacji ustalona metodą degresywną byłaby niższa od rocznej kwoty amortyzacji ustalonej metodą liniową, dalsze amortyzowanie następuje według metody liniowej (art. 16k ust. 1-3 u.p.d.o.p. lub art. 22k ust.1-3 u.p.d.o.f.).
Przykład 2
Przedsiębiorstwo nabyło maszynę do robót budowlanych o wartości początkowej 100.000 zł (grupa 5 KŚT – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty). W wykazie stawek amortyzacyjnych dla tej maszyny przewidziana jest 20% roczna stawka amortyzacyjna.
Jeżeli podatnik zdecyduje się zastosować metodę degresywną i podwyższyć podaną stawkę współczynnikiem 2,0, wówczas wysokość odpisów w kolejnych latach będzie przedstawiać się następująco:
1 rok 20% x 2,0 x 100.000 zł = 40.000 zł
2 rok 20% x 2,0 x (100.000 zł – 40.000 zł) = 24.000 zł
3 rok 20% x 2,0 x (60.000 zł – 24.000 zł) = 14.400 zł
W tym roku odpis amortyzacyjny byłby już niższy niż odpis amortyzacyjny dokonany zgodnie z metodą liniową (20.000 zł), a więc od trzeciego roku odpisy będą dokonane według metody liniowej.
20% x 100.000 zł = 20.000 zł
4 rok 100.000 zł – 84.000 zł = 16.000 zł

\"\"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) i  ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

 

Jedna myśl na temat “Podwyższone stawki amortyzacyjne”

  1. chyba należy traktować to jako zaliczkę, więc nie będzie przychodu w dacie otrzymania środków, a będzie on powstawał z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *