Deklaracja kwartalna dla każdego podatnika VAT – cz. 1

Od tej podstawowej zasady, ustawodawca przewidział określone wyjątki- obecnie od stycznia 2009 roku każdy podatnik ma prawo wyboru zasad rozliczania podatku VAT sam decydując czy będą to okresy miesięczne czy też okresy kwartalne. Ze względu na obciążenia administracyjne firm, przedsiębiorcy pozytywnie postrzegli tę zmianę, upatrując w niej zmniejszenia nakładów pracy niezbędnych do prawidłowego przygotowania rozliczenia VAT. Zmiana ta jednak nie przyniosła oczekiwanego rezultatu ze względu na sposób uiszczania zaliczek na poczet zobowiązania podatkowego przez podatników nieposiadających statusu małego podatnika (duży przedsiębiorca).

Mały podatnik stosujący metodę kasową

Początkowo, prawo do składania deklaracji kwartalnych przysługiwało tylko tzw. małym podatnikom1 , którzy dodatkowo wybrali opcję rozliczania się tzw. metodę kasową. Zarówno wcześniej jak i obecnie mały podatnik może dokonać wyboru metody rozliczeń podatku VAT: może rozliczać się na zasadach ogólnych bądź też skorzystać z metody kasowej. Metoda kasowa jest więc prawem małego podatnika. Podatnik może z niej skorzystać, jednak wybór tej formy rozliczania oznacza konieczność pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego2  oraz konieczność jej stosowania co najmniej 12 miesięcy3 .

Metoda kasowa charakteryzuje się tym, iż:
–  obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90. dnia licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części4 ;
– prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowano całość należności wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury bądź dokumentu celnego5, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego ;
– podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktury oznaczonych jako VAT MP.

Preferencyjność metody kasowej polega więc na późniejszym rozliczeniu podatku VAT, a co za tym idzie, późniejszej wpłacenie podatku na konto właściwego urzędu skarbowego.

Warto dodać, że metoda kasowa oznacza wyłącznie kwartalne rozliczenia – poprzez składanie deklaracji VAT-7K. Deklaracje te składane są w terminie do 25. miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mały podatnik niestosujący metody kasowej oraz duży przedsiębiorca

Mały podatnik, który nie korzysta z metody kasowej, jak również pozostali podatnicy mogą również rozliczać się kwartalnie z podatku od towarów i usług. Warunkiem koniecznym jest jednak pisemnie zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o swoim zamiarze najpóźniej do 25-tego dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja kwartalna (czyli np. w przypadku I kwartału za 2010 r. zawiadomienie takie należy złożyć do 25 lutego 2010 r.- czyli w terminie złożenia deklaracji miesięcznej). Podatnicy rozpoczynający wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego pisemne zawiadomienie składają w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych.

Po wyborze metody kwartalnej, ten sposób rozliczania należy utrzymać przez okres co najmniej 4 kwartałów.

W przypadku małych podatników niestosujących metody kasowej, deklaracje podatkowe są składane za okresy kwartalne na formularzu VAT-7K, natomiast podatek należny i naliczony jest rozliczany na zasadach ogólnych (takich samych jak przy rozliczaniu miesięcznym), bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków. Podatek należny ujmuje się w deklaracji w rozliczeniu za ten kwartał, w którym dla wykonanej czynności powstał obowiązek podatkowy. Kwartalne rozliczanie VAT skutkuje w tym przypadku przesunięciem zapłaty zobowiązania podatkowego od wykonanych czynności, mimo że obowiązek podatkowy powstaje od nich na zasadach ogólnych. Podobnie rozlicza się podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur lub dokumentów celnych. Należy go wykazać w rozliczeniu za ten kwartał, w którym firma otrzyma faktury (nabyła prawo do odliczenia z nich VAT), lub w dwóch następnych kwartałach, bez konieczności spełnienia innych dodatkowych warunków.

Jeżeli  firma, ze względu na wartość sprzedaży, nie spełnia kryteriów uznania jej za małego podatnika, również może przyjąć zasadę kwartalnego rozliczania VAT, ale na innych zasadach. Podatnicy ci składają w urzędzie skarbowym deklaracje opatrzone symbolem VAT-7D. W odróżnieniu od poprzednich metod, duży przedsiębiorca korzystający z rozliczenia kwartalnego zobowiązany jest do zaliczkowego wpłacania zobowiązania podatkowego jeszcze przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany kwartał.

\"\"

1. Zgodnie z art. 2 ust 25 ustawy o VAT obecnie małym podatnikiem jest podatnik podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro
– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
2.  Zawiadomienie składa się do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę
3.  Zawiadomienie składa się do końca kwartału, w którym stosował tę metodę
4.  Art. 21 ust. 1 ustawy o VAT
5.  Art., 86 ust 16 ustawy o VAT

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *