Korzystanie z dotacji na nabycie środków trwałych wymaga korekty amortyzacji

Jednocześnie, w dacie otrzymania dotacji konieczna jest korekta dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych o taką część, jaka odpowiada udziałowi otrzymanej dotacji w wartości początkowej środka trwałego.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 1 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 968/10 (nieprawomocny).

Z wyroku WSA wynikają dla podatników korzystających z dotacji przeznaczonych na zakup środków trwałych dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze, wartość dotacji sfinansowanych ze środków europejskich jest zwolniona z podatku dochodowego niezależnie od tego, czy jest wypłacana bezpośrednio  podatnikowi, czy też wypłata jest dokonywana pośrednio przez instytucję państwowe. Po drugie, otrzymanie dotacji powoduje obowiązek korekty dokonanych już odpisów amortyzacyjnych o taką część, jaka odpowiada udziałowi otrzymanej dotacji w wartości początkowej tego środka trwałego. Wydaje się, że bardziej uzasadnionym rozwiązaniem byłoby w takiej sytuacji wyłączenie (w odpowiedniej części) z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych już po otrzymaniu dotacji. W przeciwnym razie po stronie podatnika powstaje zaległość podatkowa, na co podatnik nie miał w rzeczywistości żadnego wpływu (gdyż nie wiedział, czy otrzyma dotację).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *