Stawka VAT dla dostawy gruntu z budynkiem do rozbiórki

Należy zauważyć, iż w przypadku dostawy budynku trwale związanego z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W rezultacie, sprzedaż zabudowanego gruntu (działki) traktuje się w całości jako jedną transakcję, tj. dostawę znajdującego się na niej budynku. Do całej transakcji zastosowanie ma stawka VAT właściwa dla dostawy budynku. W zależności od okoliczności, w szczególności statusu obiektu (mieszkalny lub niemieszkalny) oraz okresu jego użytkowania (liczonego od pierwszego zasiedlenia) będzie to stawka 7% lub 22% albo zwolnienie.
Wyjątkowo, dostawa działki faktycznie zabudowanej budynkiem może jednak w praktyce zostać potraktowana jak dostawa terenu niezabudowanego (dostawa gruntu). Będzie tak w sytuacji, gdy przed dostawą nieruchomości rozpoczęta zostanie rozbiórka budynku – stanowiącego na działce jedyny obiekt budowlany – na podstawie prawomocnej decyzji pozwalającej na prowadzenie takich prac.  Gdy grunt stanowi teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę, jego dostawa będzie wówczas opodatkowana 22% stawką VAT.
Powyższe potwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w sprawie Bosco Onroerend Goed BV (C-461/08) orzekł, że transakcje dostawy i rozbiórki stanowią w świetle podatku VAT jednolitą transakcję mającą na celu jako całość dostawę nie tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki.
Również polskie organy podatkowe potwierdzają, że w przypadku dostawy nieruchomości zabudowanych budynkami, których rozbiórka się rozpoczęła, przedmiotowe transakcje należy traktować jako dostawę terenów niezabudowanych. Z chwilą rozpoczęcia rozbiórki, obiekt traci bowiem cechy budynku wymienione w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W szczególności nie może być już dalej wykorzystywany dla potrzeb stałych związanych z przystosowaniem do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z ukształtowaną praktyką potwierdzoną także przez organy podatkowe o rozpoczęciu rozbiórki świadczą już określone działania wymagane prawem budowlanym, jak założenie dziennika rozbiórki, oznaczenie i zabezpieczenie terenu poprzez ograniczenie wstępu na teren nieruchomości jedynie do osób uprawnionych do udziału w pracach rozbiórkowych/kontroli tych prac.
Należy jednak podkreślić, iż sama decyzja (pozwolenie) o przeznaczeniu budynku do rozbiórki nie zmienia jeszcze klasyfikacji obiektu jako budynku. W takim przypadku, mimo funkcjonowania w obrocie prawnym prawomocnej decyzji rozbiórkowej – przy braku znamion jej rozpoczęcia, przedmiotem dostawy nadal będzie budynek wraz z gruntem, na którym się znajduje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *