Organizacja szkolenia dla kontrahentów

Zgodnie z generalną zasadą wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wyraźnie wskazanych jako koszty niestanowiące kosztów podatkowych. Tym samym kluczową przesłanką prowadzącą do ustalenia czy wydatki związane z organizacją szkolenia dla dealerów kwalifikują się do zaliczenia w poczet kosztów podatkowych jest stwierdzenie istnienia związku pomiędzy tymi wydatkami a generowanym przez podatnika przychodem.
Przedmiotem działalności podatnika jest sprzedaż produktów na rzecz dealerów, którzy następnie zajmują się ich dystrybucją. Biorąc pod uwagę, iż w trakcie przedmiotowego szkolenia kontrahenci zapoznawani będą m.in. z fachową wiedzą teoretyczną dotyczącą  nowych produktów podatnika oraz posiądą szczegółowe informacje praktyczne na temat poszczególnych rodzajów tych produktów i nowoczesnych technik ich dystrybucji, istnieje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy między takim szkoleniem a generowanym przez podatnika przychodem. Z tego względu, wydatki poniesione na sfinansowanie kontrahentom szkolenia produktowego mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych.
Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych przez organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (pismo nr ITPB1/415-429/08/IG z dnia 5 listopada 2008 r.) stwierdził, co następuje: „(…) przy założeniu, że program planowanych szkoleń będzie bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta przez uczestników wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie w zachowaniu źródła tego przychodu, nie ma przeszkód prawnych aby zaliczyć wydatki związane z tymi szkoleniami do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej(…)“.
W odniesieniu do szkoleń organizowanych dla kontrahentów podatnika organ ten wskazał bezpośrednio, że: „(…) wydatki związane z organizacją szkolenia dla kontrahentów spełniają warunki uznania ich za koszt podatkowy (…)” (pismo nr  ITPB3/423-493/08/AM z dnia 13 listopada 2008 r.). Niemniej jednak, jeżeli podczas szkolenia organizator ponosić będzie wydatki o charakterze reprezentacyjnym lub też w wyniku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej szkoleniowy charakter wyjazdu koszty z nim związane zostałyby uznane podczas potencjalnej kontroli podatkowej za wydatki na reprezentację, wówczas nie będzie można ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów nie stanowią bowiem kosztów podatkowych.

Jedna myśl na temat “Organizacja szkolenia dla kontrahentów”

  1. Opłata za przejazd autostradą nie stanowi usługi obcej! Paragon powinien być zaksięgowany w Pozostałe koszty rodzajowe lub Podatki i opłaty – wg zasad przyjętych w zakładowym planie kont.
    Ja księguje w Podatki i opłaty – w analityce: pozostałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *