Nakłady na drogę dojazdową – podatkowo i bilansowo. Ujęcie rachunkowe, część 2

Aby jednak takie nakłady mogły być prezentowane jako rzeczowe aktywa trwałe musza być wypełnione warunki wynikające z ogólnej definicji aktywów (art. 3 ust. 1 pkt. 12 uor) jak i definicji rzeczowych aktywów trwałych (art. 3 ust. 1 pkt. 15 uor).

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wskazuje, iż aby mówić o składniku aktywów muszą być spełnione następujące warunki:
1. Zasoby muszą być kontrolowane przez jednostkę,
2. Muszą mieć  wiarygodnie określoną wartość,
3. Muszą powstać w wyniku przeszłych zdarzeń,
4. I spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
W tym wypadku warunek 1 Kontrola nie będzie spełniony – infrastruktura drogowa zostanie przekazana jednostce samorządu terytorialnego.

Z kolei art. 3 ust. 1 pkt. 17 uor wskazuje, iż rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi to aktywa  o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
W tym wypadku pojawiają cię wątpliwości: czy infrastruktura drogowa będzie użytkowana na potrzeby jednostki? Wprawdzie dzięki drodze będzie dojazd do obiekty handlowego, ale to nie jednostka będzie użytkowała te drogę.

Ponoszone koszty nie mogą być również uznane za „inwestycję w obcym środku trwałym”, ponieważ jednostka nie będzie mogła nawet pośrednio czerpać mierzalnych korzyści z infrastruktury.

Jeśli podmiot, nie jest właścicielem ani współwłaścicielem gruntu, na którym będzie prowadzona budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej i technicznej oraz fakt, że po przekazaniu ww. infrastruktury będzie ona użytkowana przez inne podmioty a Spółce nie będzie przysługiwał żaden tytuł prawny do gruntu, kosztów poniesionych na wybudowanie drogi nie można również traktować, jako kosztów inwestycji w obcym środku trwałym.

Koszty budowy lub przebudowy infrastruktury drogowej technicznej, do których poniesienia jednostka może być zobowiązana na mocy umów i porozumień w związku z prowadzoną inwestycją powinny zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu na bieżąco, tj. poniesione nakłady powinny obciążać koszty prowadzonej działalności.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *