Wspólne rozliczenie PIT przez małżonków

Jednakże w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie o PIT, możliwe jest skorzystanie z wspólnego rozliczenia podatku dochodowego.
Reguły dotyczące wspólnego rozliczenia małżonków zostały określone w art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy o PIT. Zgodnie ze wskazanymi przepisami małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą być na wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie, od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych. Przy czym podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
Stosownie do powyższych regulacji w celu wspólnego opodatkowania dochodów małżonków konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1. małżonkowie podlegają na terenie Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 PDOF,
2. małżonkowie powinni pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
3. pomiędzy małżonkami musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
4. żaden z małżonków nie korzysta z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, ryczałtem (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową, czy też podatkiem tonażowym.
5. małżonkowie muszą złożyć wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nieograniczony obowiązek podatkowy małżonków
W myśl art. 3 ust. 1 PDOF nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodu.
Posiadanie miejsca zamieszkania innego niż terytorium Polski nie zawsze jednak odbiera  możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Bowiem prawo do zastosowania łącznego opodatkowania mają małżeństwa, które w roku podatkowym osiągnęły przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 %, a które:

– mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym państwie członkowskim UE lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
– jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi małżonek posiada rezydencję podatkową w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Małżonkowie powinni pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim
Drugim z warunków koniecznych do wspólnego opodatkowania PIT małżonków jest pozostawanie w związku z małżeńskim od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku podatkowego. Od tej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki. Bowiem z łącznego opodatkowania z małżonkiem może skorzystać podatnik, który:

– zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
– pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami przez cały rok podatkowy
Kolejnym warunkiem niezbędnym do łącznego opodatkowania małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest istnienie przez cały rok, za który jest składany PIT wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wspólność majątkowa (mimo istnienia małżeństwa) pomiędzy małżonkami może ustać na skutek zawarcia umowy wyłączającej wspólność (intercyza), orzeczenia sądowego, jak również na skutek separacji.

Żaden z małżonków nie korzysta z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym, ryczałtem, kartą podatkową, czy też podatkiem tonażowym.
Czwartą przesłanką warunkującą łączne rozliczenie PIT jest brak zastosowania do małżonków (czy też jednego z nich) art. 30 c ustawy o PIT, tj. małżonkowie nie osiągają dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej 19% podatkiem liniowym. Ponadto, wyłączenie ze wspólnego opodatkowania dotyczy również małżonków w stosunku do których  znajdują zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wyjątkiem jest osiąganie przychodów opodatkowanych ryczałtem z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze nie zawieranych w ramach prowadzonej działalności) lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.
Przychody małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy dolicza się po połowie do przychodów każdego z nich. Podobnie czyni się z kosztami uzyskania przychodów oraz z ulgami dotyczącymi tych dochodów. By całość przychodów doliczana była do przychodów jednego tylko małżonka, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy – pisemne oświadczenie o wyborze takiej formy rozliczenia przychodów.
Małżonkowie muszą złożyć wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.
Warunkiem wspólnego rozliczenia małżonków jest wspólne złożenie wniosku przez małżonków w rozliczeniu rocznym PIT. W obecnym stanie prawnym nie jest konieczne wyrażenie woli łącznego rozliczenia PIT przez obydwoje małżonków, gdyż  złożenie PIT tylko przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Wniosek o wspólne rozliczenie PIT jest składany poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zeznaniu podatkowym.
Trzeba jednak pamiętać, że istotnym elementem złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie jest jego ostateczny termin. Aby uprawnienie do łącznego opodatkowania małżonków było skuteczne wniosek musi być złożony w terminie odpowiadającym złożeniu zeznania rocznego. Tym samym złożenie PIT po terminie dyskwalifikuje możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *