Ewaluacja i monitorowanie zadań w procedurze budżetowania zadaniowego

Najważniejszym obowiązkiem związanym z poszczególnymi zadaniami jest ciągłość procesów wykonywania poszczególnych procesów. W mniejszym stopniu zwracana jest uwaga na jakość wykonania poszczególnych zadań. Jednym z aspektów pomiaru jakości można uznać pomiar efektywności wydatkowania środków publicznych. Jednostki szczebla centralnego wdrożyły obowiązek ewidencji wykonania w układzie rodzajowym jednak sam ten fakt nie spowodował jednoczesnego wzrostu efektywności wydatkowania środków publicznych. Niestety dotychczas nie wdrożono efektywnego narzędzia monitorującego jakość wykonywania zadań publicznych. Jednym z kroków pozwalających na pomiar jakości może być procedura budżetowania zadaniowego.
Procedura budżetowania zadaniowego zawiera element nazywany monitorowaniem i ewaluacją wykonywanych zadań. Celem ewaluacji jest gromadzenie informacji zwrotnych dotyczących poszczególnych działań i zadań w celu usprawniania funkcjonowania sektora finansów publicznych. Najważniejszym aspektem jest niezależność całego procesu. Konieczne jest, aby zbierane informacje były kompleksowe i zawierały przekrojowe dane na temat całego zadania. Założeniem kompleksowej ewaluacji jest gromadzenie informacji zarówno ilościowych (finansowych lub liczbowych) jednak nie należy zachować umiar, gdyż nadmiar informacji powoduje zaciemnienie obrazu działalności jednostki, które czasami nazywane jest tzw. „szumem informacyjnym”.
Najważniejszymi czynnikami kompleksowej ewaluacji są: obiektywizm i kompleksowość. Ważne jest również etyczne podejście, którego przejawem jest całościowe gromadzenie informacji z naciskiem na informacje związane z negatywnymi skutkami podejmowanych w ramach zadań działań. Niedopuszczalną jest sytuacją tzw. „wybiórczej” ewaluacji, której celem może być ukazanie zarządzających jednostką jako perfekcjonistów poprzez wybór tylko tych pozytywnych aspektów. Rozważania dotyczące ewaluacji będą kontynuowane w dalszych artykułach cyklu.
Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *