Na co zwrócić uwagę w polityce rachunkowości – leasing

Jest ona definiowana jest przez ustawę o rachunkowości  w art 3 ust1 pkt 11 jako ,,wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności, rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych”.
W przypadku umów leasingu także konieczne jest wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych w rachunkowości do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności. Istotne informacje są to takie, których pominięcie lub zniekształcenie doprowadziłoby do niewłaściwej oceny lub błędnej decyzji odbiorców sprawozdania finansowego. Zachowanie ostrożności w prezentacji transakcji i zdarzeń prowadzi do uwzględniania niepewności oraz zauważenia zdarzeń, które mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową jednostki.
Oczywiście podkreślić trzeba iż wszelkie rozwiązania w polityce rachunkowości muszą odpowiadać wymogom wynikającym z art 3 ust 4-6 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art 10 ust 3 uor można wykorzystać jeszcze regulacje wynikające z Uchwały  nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13.12.2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. nr 9, poz. 52)

Stosując się do tych wymagań ustawy o rachunkowości, poszczególne elementy rachunkowości leasingu zmuszają do uwzględnienia w polityce rachunkowości:

1. przekształcenia umowy leasingu operacyjnego zawartej przed wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, na umowę zgodną z aktualnymi zmianami,
2. wyboru jakie będą stosowane kryteria klasyfikacji umów leasingu między zasadami
w prawie podatkowym i prawie bilansowym – dotyczy to jednostek, których sprawozdania nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta,
3. sprecyzowanie wybranych metod według, których będzie stosowany podział kosztów i przychodów finansowych na poszczególne okresy sprawozdawcze objęte okresem trwania umowy leasingu – dotyczy to jednostek, które są zobligowane do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta oraz tych, które dobrowolnie stosują zasady rachunkowości leasingu.

Należy pamiętać iż ciągłość stosowanej polityki rachunkowości powinna pozwolić na porównywalność sprawozdań finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *