Opodatkowanie dostaw do magazynów konsygnacyjnych poza terytorium Wspólnoty

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ani przepisy ustawy o VAT1, ani też przepisy wykonawcze do tej ustawy, nie przewidują odrębnego sposobu opodatkowania transakcji polegających na dostawie towarów przez podatnika do składu konsygnacyjnego znajdującego się poza terytorium Wspólnoty. Opodatkowaniu podlega natomiast eksport towarów (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), przez który rozumieć należy potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (art. 2 pkt 8 ustawy o VAT). W konsekwencji, aby można było mówić o eksporcie towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, łącznie zaistnieć muszą następujące przesłanki:

– towary zostaną wywiezione poza terytorium Wspólnoty,
– wywóz potwierdzony zostanie przez urząd celny,
– wywóz nastąpi w wykonaniu dostawy towarów.

W przypadku dostawy towarów do magazynu konsygnacyjnego w kraju trzecim należy zauważyć, że z pewnością spełniony jest pierwszy z ww. warunków. Jednocześnie wywóz co do zasady powinien zostać objęty procedurą wywozu i podlegał będzie zgłoszeniu celnemu, a więc podatnik powinien posiadać stosowne potwierdzenie wywozu. Należy natomiast zauważyć, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towaru rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem magazynu, towary pozostają jednak własnością dostawcy do momentu ich wydania ze składu na terytorium kraju trzeciego i dopiero w momencie ich wydania dojdzie do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Tak więc wywóz nie nastąpi w wykonaniu dostawy towarów, co prowadzi do wniosku, że nie jest spełniony trzeci z ww. warunków uznania przedmiotowej transakcji za eksport towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Ponieważ przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel następuje w momencie, gdy towar znajduje się już poza granicami kraju, nie można również uznać, że dochodzi do krajowej dostawy towarów.

W efekcie przedmiotowe dostawy, jako niestanowiące eksportu towarów, jak również dostawy towarów na terytorium kraju, pozostaną neutralne z punktu widzenia podatku od towarów i usług. Podobny pogląd został zaprezentowany w literaturze („Ustawa o VAT. Komentarz” J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, Wydanie 2., ss. 44-45), jak również w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2009 r. (znak ILPP2/443-436/09-4/GZ) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2009 r. (znak ITPP2/443-1043/08/MD). Ewentualne konsekwencje w zakresie podatku od wartości dodanej mogą zaistnieć natomiast w kraju trzecim, w którym zlokalizowany jest magazyn.

Na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych należy natomiast zauważyć, że w myśl art. 12 ust. 3a ustawy o CIT , za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Przychód z tytułu zbycia towarów powstanie zatem dla dostawcy z chwilą wydania nabywcy towarów z magazynu, lecz nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności za towar. Jednocześnie wskazać należy, że przychód ten podlegał będzie co do zasady w całości opodatkowaniu w Polsce. Przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, przewidują bowiem, że zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Nie stanowią natomiast zazwyczaj zakładu m.in.:

a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa;
b) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie dla składowania, wystawiania lub wydawania.

\"\"

1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. nr 54 poz. 535, z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *