Stypendia zwolnione z PIT bez względu na wypłacającego

Wypłacające tego rodzaju stypendia stają niejednokrotnie przed dylematem, czy powinno się od nich pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Organy podatkowe twierdzą jednak, iż w przypadku stypendiów, które nie są wypłacane bezpośrednio z Unii Europejskiej zastosowania nie znajduje zwolnienie określone w art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o PIT. Bowiem dochodzi w tej sytuacji do refinansowania przez Unię Europejską wcześniej wydanych środków pieniężnych. Czy rzeczywiście znaczenie dla zwolnienia stypendiów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych posiada sposób ich wypłaty?

Zdaniem sąd administracyjnych sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia dla zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT. Kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy. W ten sposób orzekł m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 21 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Bd 496/10). Zdaniem WSA w Bydgoszczy decydujące znaczenie dla oceny źródła pochodzenia tych środków ma ustalenie podmiotu, który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy (tak również orzekł NSA w wyroku z dnia 16 września 2008 r., sygn. akt II FSK 874/07).

W uzasadnieniu do niniejszego orzeczenia WSA w Bydgoszczy podkreślił, że sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy pdof. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *