Problemy z licencjami na programy komputerowe

Na wstępie należy wskazać, iż przepisy UoVAT nie uzależniają zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia usług od waluty przyjętej przez strony transakcji, w związku z czym nie ma przeszkód aby dostawca unijny wystawił fakturę VAT z kwotą w PLN.
W przedmiotowej sprawie mamy niewątpliwie do czynienia z importem usług tytułem zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe od unijnego kontrahenta, w związku z czym w odniesieniu do art. 28b UoVAT podatnik powinien wystawić dokument wewnętrzny (poprzednio fakturę wewnętrzną) i doliczyć 23 % podatku VAT. Podkreślić należy, iż bez znaczenia pozostaje fakt, dostarczenia przez kontrahenta programu komputerowego na jakimkolwiek nośniku danych.
Na zasadność powyższego wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r., sygn.: ILPP4/443-137/13-4/ISN ,,(…) Zatem w przypadku zakupu programów komputerowych od zagranicznych podmiotów w przedmiotowej sprawie, Spółka obowiązana jest do rozpoznania importu usług. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż sposób, w jaki zagraniczny dostawca dostarcza klucze licencyjne nie ma znaczenia w przedmiotowej sprawie dla rozpoznania zdarzenia gospodarczego, bowiem przedmiotem opodatkowania (obrotu) jest program komputerowy, a nie sposób jego przekazania (…).”
W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku, gdyby licencja była zakupiona od sprzedawcy, który jest jednocześnie twórcą programu wynagradzanym w formie honorarium, zastosowanie mogłaby znaleźć stawka VAT 8% na co wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2013 r., sygn. IBPP3/443-1207/12/JP: ,,(…) usługi polegające na udzieleniu licencji do programu komputerowego są opodatkowane preferencyjną stawką podatku od towarów i usług, w wysokości 8% na podstawie art. 43 ust. 2 w zw. z art. 146 pkt 2 ustawy oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, jest on twórcą programu komputerowego oraz jest wynagradzany w formie honorariów (…).”
Wystawiony dokument wewnętrzny będzie stanowił podstawę do ujęcia tej transakcji zarówno w rejestrze zakupów, jak i w rejestrze sprzedaży VAT, w związku z czym, kwoty wskazane w dokumencie wewnętrznym należy wykazać w deklaracji VAT-7. Służą do tego po stronie sprzedaży pola 27-30 (Import usług, dla których stosuje się art. 28b ustawy o VAT a po stronie zakupu pola 41-42 (Nabycie towarów i usług pozostałych).
Jednocześnie, należy podkreślić, iż podatnik w omawianym przypadku nie będzie zobowiązany do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, a nabyte usługi winny być ujmowane jedynie w deklaracji VAT-7, bowiem w informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE wykazuje się wyłącznie wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów oraz świadczonych usług. Na zasadność powyższego wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2014 r., sygn.: IPTPP2/443-489/14-8/IR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *