Znaczenie polityki rachunkowości

Dokument, który podmioty sporządzają w odpowiedzi na wytyczne ustawodawcy zawarte w art. 10 Ustawy o Rachunkowości nazywany jest polityką rachunkowości.
Stosownie do przepisów Ustawy, w polityce rachunkowości jednostka musi określić w szczególności stosowany rok obrotowy z podziałem na okresy sprawozdawcze oraz sposób wyceny aktywów i pasywów z uwzględnieniem metody ustalania wyniku finansowego. Ponadto, w polityce rachunkowości powinien znaleźć się tzw. zakładowy plan kont czyli wykaz kont księgowych stosowanych w księgach rachunkowych jednostki oraz wykaz kont pomocniczych zwanych również kontami analitycznymi.
W zależności od branży, wskaźników ekonomicznych (suma bilansowa, przychody) czy zapotrzebowania na dane finansowe zarządu lub inwestorów, jednostka dokonuje wyboru pewnych rozwiązań w zakresie sporządzania rachunku zysków i strat (wariant porównawczy, kalkulacyjny lub oba) czy sprawozdania z przepływów pieniężnych tzw. cash flow (metoda pośrednia, bezpośrednia). Wyraz swoich decyzji w tym zakresie podmiot opisuje w polityce rachunkowości. Wszelkie dodatkowe informacje jak określenie wartości granicznej dla „niskocennych” środków trwałych czy kryteria ustalania odpisów aktualizujących również powinny się znaleźć w tym dokumencie.
Warto podkreślić, że przy ustalaniu własnej polityki rachunkowości konieczne jest, aby przyjmowany przez jednostkę sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i tworzenia sprawozdań finansowych nie stał w sprzeczności z nadrzędnymi zasadami rachunkowości takimi jak np. zasada wiarygodności, memoriału czy wyższości treści nad formą. Jest to szczególnie istotne z perspektywy utrzymywania pewnych standardów związanych z przejrzystością oraz porównywalnością ksiąg rachunkowych i tworzonych na ich podstawie sprawozdań finansowych pomiędzy różnymi podmiotami.
Organem odpowiedzialnym za sporządzenie oraz wdrożenie polityki rachunkowości jest kierownik jednostki czyli w praktyce zarząd.
Co istotne, sporządzenie oraz przestrzeganie polityki rachunkowości nie powinno wynikać tylko z przepisów obowiązującego prawa. Rzetelnie sporządzona oraz egzekwowana polityka rachunkowości zdecydowanie upraszcza obieg informacji w jednostce, w szczególności w dziale księgowym, wyposaża personel odpowiedzialny za rachunkowość zarządczą w nowe narzędzia umożliwiające podejmowanie efektywnych decyzji,  w sposób jasny wskazuje zasady stosowane przez podmiot co zdecydowanie podnosi jego atrakcyjność dla inwestorów, kredytodawców czy kontrahentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *