Postanowienia nowej ustawy o zwalczaniu skutków powodzi 2010

W zawiązku z tematyką powodzi, która została poruszona na Forum informujemy państwa o zapisach przyjętej przez Sejm w dniu 24 czerwca 2010 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Należy oczywiście podkreślić iż ustawa ta nie przeszła jeszcze całej ścieżki legislacyjnej – jej tekst został przekazany do Senatu. Ustawa ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia.

Nowa ustawa reguluje kwestie związane z różnego rodzaju formami wsparcia dla przedsiębiorców i nie tylko w związku z powodzią.
W zakresie podatku dochodowego należy zwrócić uwagę na zapisy art. 30, który zawiera dodatkowe zwolnienia z podatku dochodowego dla osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt. 1 zwolnione od podatku dochodowego będą dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu:

  • nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
  • darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768);

Zwolnienia, te będą miały zastosowanie  od dnia 1 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Ponadto poszkodowani na podstawie art. 23 ustawy będą mieli prawo do pożyczek z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę wynagrodzenia przysługującego za:

  • czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy za okres niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią
  • czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
  • wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej.

W określonych przez ustawę okolicznościach pracodawcy, którzy otrzymali taka pożyczkę będą mogli ubiegać się o jej umorzenie. Przychód z tytułu umorzenia takie pożyczki będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 30 ust 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Poszkodowani będą mieli również prawo otrzymać na określone w ustawie cele

  • Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Umorzenie pożyczek, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.

Przychody poszkodowanego otrzymane z wyżej wymienionych źródeł będą także zwolnione zgodnie z postanowieniami ustawy z opodatkowania. Podkreślić jednak należy iż wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z tych przychodów nie uważa się będzie  za koszty uzyskania przychodów;

Dodatkowo zwolnione będą  od podatku od spadków i darowizn darowizny, jeżeli do dnia 31 grudnia 2012 r. zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

W kolejnych opracowaniach przedstawimy pozostałe postanowienia ustawy. Podkreślamy jednocześnie iż poinformujemy Państwa o dniu kiedy ustawa zostanie opublikowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *