Budżet zadaniowy wsparcie doskonalenia działalności jednostki

Doświadczenia krajów europy zachodniej wykazują, że jest to bardzo mylne założenie. Pomimo braku orientacji na zysk w jednostkach sektora finansów publicznych nie można rezygnować ze sprawdzonych rozwiązań biznesowych w zakresie optymalizacji i racjonalności funkcjonowania tych jednostek. Brak zysku nie zwalnia żadnego z decydentów z ciągłego podwyższania efektywności i sprawności działania w celu najlepszego spełnienia misji tego typu jednostek czyli wypełniania misji państwa świadcząc „usługi publiczne” dla członków społeczeństwa.
Praktyka biznesowa wypracowała zasady udoskonalania swojej działalności poprzez metodyczne kompleksowe dopasowanie metod zarządczych do zmieniającego się otoczenia. Nowością w działalności jednostek sektora budżetowego jest koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego (NPM), której podstawowe metody zorientowane są na zwiększenie skuteczności i efektywności działania omawianych jednostek. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wdrożenie nowoczesnych metod, które aktualnie zostały już usankcjonowane prawnie nie stało się kolejnym wymogiem administracyjnym mającym na celu sprostanie wymogom ustawy. Nowoczesne formy zarządzania jednostkami budżetowymi powinny być kluczem do doskonalenia działalności tych jednostek co proporcjonalnie przełoży się na zwiększenie sprawności i efektywności ich działania.
Doskonalenie działalności w oparciu o koncepcję NPM powinno następować na zasadzie sprzężenia zwrotnego eliminującego skutki negatywnych decyzji podjętych w przeszłości w celu eliminacji błędów na przyszłość. Cykl decyzyjny zgodnie z omawianą koncepcją powinien przebiegać w następujących etapach:

  • prognoza zorientowana na przyszłe potrzeby jednostki dostarczająca podstawę do podjęcia decyzji, najczęściej operacyjnych, na podstawie prognozowanych źródeł finansowania;
  • planowanie finansowe oraz ewidencja wykonania poszczególnych zadań oparte na koncepcji budżetowania zadaniowego poprzez dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących całości działania jednostki;
  • niezależna i wiarygodna ocena wykonania zaplanowanych zadań również oparta na metodzie pomiaru efektywności w ramach budżetowania zadaniowego;
  • działania korygująco – doskonalące mające na celu eliminacją błędnych założeń, planów lub bieżących decyzji operacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że częstym efektem może być konieczność dostosowania regulacji prawnych do specyfiki bieżącej działalności jednostek. Modyfikacje te powinny być procedowane bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *