Pożyczki i należności wg MSR 39 – wycena w sprawozdaniu finansowym, część 2

Do istotnych obiektywnych przesłanek (dowodów) zalicza się przede wszystkim:

  • poważne problemy finansowe dłużnika,
  • wystąpienie na drogę sądową przeciwko dłużnikowi,
  • zanik aktywnego rynku dla danego instrumentu finansowego,
  • wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany w środowisku ekonomicznym, prawnym lub rynkowym wystawcy instrumentu finansowego.

Jeżeli występują dowody wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pożyczek i należności, kwota odpisu jest ustalana jako różnica pomiędzy wartością bilansową aktywów, a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową dla tych aktywów (tj. efektywną stopą procentową wyliczoną na moment początkowego ujęcia dla aktywów opartych na stałej stopie procentowej oraz efektywną stopą procentową ustaloną na moment ostatniego przeszacowania dla aktywów opartych na zmiennej stopie procentowej). Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujmuje się w rachunku zysków i strat.

Przykład:
Bazując na danych z poprzedniej części opracowania załóżmy, iż kontrahent na umówiony dzień nie dokonał zapłaty. Strony ustaliły iż należność zostanie uregulowana za dwa kwartały ale dodatkowo razem z odsetkami w kwocie 15.000 zł.

Zbudowana tabela przepływów:

 0 okres  -500.000
 1 kw  0
 2 kw  515.000
 IRR  1,48892%

Ponieważ wartość godziwa (zdyskontowana) zapłaty Nan początek 1 okresu (kwartału) jest wyższa niż 500.000 zł nie zachodzi potrzeba dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

W kolejnej części przedstawiony zostanie przykład, gdzie oszacowanie odpisu jednak nastąpi.

Uwaga:
w przykładach celowo zastosowano uproszczenie IRR, aby pokazać problem a nie skupiać uwagi czytelnika na szczegółach wyliczeń.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *