PPK. Co warto wiedzieć?

My jak zwykle przyglądamy się najciekawszym z perspektywy naszych Klientów aspektom – finansowym i podatkowym. Zatem:

 • składki podstawowe na PPK finansują z własnych środków (i) uczestnik i (ii) pracownik (lub zleceniobiorca);
 • składka podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika, zaś przez uczestnika – 2% wynagrodzenia;
 • składki uczestników PPK będą finansowane z dochodu pracodawcy po opodatkowaniu;
 • pracodawca i uczestnik mogą zadeklarować finansowanie również składek dodatkowych (pracodawca – do 2,5% wynagrodzenia, uczestnik – do 2% wynagrodzenia);
 • składki finansowane przez pracodawcę nie są wliczane do podstawy wymiaru składek ZUS;
 • składki obliczane są i wpłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę;
 • z tytułu oszczędzania w ramach PPK w danym roku kalendarzowym uczestnik otrzymuje dopłatę roczną do PPK w wysokości PLN 240, która finansowana jest z Funduszu Pracy (a więc ze środków budżetu państwa, a nie pracodawcy); co więcej, terminie 30 dni po zakończeniu kwartału minister właściwy do spraw pracy przekazuje za pośrednictwem PFR na rachunek uczestnika składkę powitalną w kwocie równej PLN 250;
 • środki zgromadzone w ramach PPK nie podlegają ani egzekucji sądowej, ani egzekucji administracyjnej;
 • wypłata środków zgromadzonych w ramach PPK może wystąpić wyłącznie na wniosek:
  • uczestnika po osiągnięciu przez niego 60 roku życia bądź w ściśle określonych przypadkach (na cele pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu na własne cele mieszkaniowe, na wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego lub – do 25% środków – w przypadku poważnego zachorowania uczestnika bądź jego małżonka lub dziecka);
  • osoby uprawnionej, tj. (i) osoby fizycznej wskazanej przez uczestnika, która otrzyma środki zgromadzone przez uczestnika w PPK w przypadku jego śmierci lub (ii) spadkodawcy uczestnika;
 • nabycie w drodze dziedziczenia środków zgromadzonych w PPK nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn;
 • od podatku dochodowego do osób fizycznych wolne będą:
  • kwoty dopłat rocznych i składek powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych;
  • kwoty otrzymane tytułem zwrotu na zasadach określonych w art. 77 ust. 4 (zwrot środków w formie pieniężnej na wniosek małżonka zmarłego uczestnika) i art. 78 ust. 2 ustawy o PPK (zwrot środków w formie pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej);
  • dochody z uczestnictwa w PPK, otrzymane w związku z (i) gromadzeniem środków na rachunku w PPK przez uczestnika, (ii) wypłatą środków zgromadzonych w PPK w przypadkach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy o PPK (czyli na wniosek uczestnika lub osoby uprawnionej, w określonych przypadkach), (iii) wypłatą transferową środków zgromadzonych w PPK;
 • opodatkowaniu 19% zryczałtowanym PIT podlegać będą:
  • dochody uczestnika uzyskane w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 88 ustawy o PPK (wypłata środków z PPK na cele pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu na własne cele mieszkaniowe), w zakresie w jakim uczestnik nie dokonał zwrotu środków w terminie wynikającym z umowy z instytucją finansową;
  • dochody uczestnika uzyskane w związku z wypłatą dokonaną na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK (wypłata 75% środków z PPK w 120 ratach miesięcznych) jeżeli wypłata ratalna będzie trwała krócej niż 10 lat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej, w przypadku określonym w art. 89 ust. 2 ustawy o PPK (jednorazowa wypłata);
  • dochody uczestnika uzyskane z tytułu zwrotu zgromadzonych środków na podstawie art. 95 ustawy o PPK (zwrot środków z PPK w formie pieniężnej);
  • dochody małżonka uczestnika PPK z tytułu zwrotu dokonanego na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy o PPK (zwrot środków z PPK w formie pieniężnej w przypadku podziału majątku wspólnego małżonków);
 • wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK stanowią koszty uzyskania przychodu pracodawcy; kosztem takim nie będą natomiast nieodprowadzone do PPK składki w części finansowanej przez pracodawcę.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach projektu ustawy o PPK.

Autor: Łukasz Bączyk, Senior Manager w Crido Taxand

Źródło: https://podatkiwbiznesie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *