PPP – projekt nowelizacji ustawy

powtórzenie procedury wyboru

Planuje się wprowadzenie rozwiązania, jakim jest brak obowiązku zmiany trybu wyboru partnera prywatnego w przypadku, gdyby w trakcie postępowania podmiot publiczny zmienił źródło wynagrodzenia partnera prywatnego. W praktyce często dochodzi do sytuacji, w których konieczna staje się zmiana sposobu finansowania inwestycji. W związku z tym, że tryb wyboru partnera prywatnego zależy od tego, czy jego wynagrodzenie ma pochodzić głównie z przedmiotu partnerstwa, czy też z innego źródła, zmiana sposobu pokrywania tego wynagrodzenia obecnie powoduje konieczność powtórzenia procedury wyboru w innym trybie od początku. KIG uważa, że intencja projektodawców jest zasadna, aby zmiana źródła wynagrodzenia partnera prywatnego w czasie trwania procedury wyboru nie powodowała takiej konieczności a więc, aby wybór został dokończony w dotychczasowym trybie. Rozwiązanie to ma wymiar praktyczny – celem jego jest zaoszczędzenie kosztów i czasu związanego z powtórzeniem procedury wyboru.

 

odpowiedzialność

Procedury określone w ustawie koncesyjnej i Prawie zamówień publicznych powinny mieć zastosowanie wyłącznie do etapu wyboru partnera prywatnego oraz związanego z nim etapu ewentualnej kontroli zgodności procedury wyboru z prawem. KIG podkreśla, że należy zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu, iż odpowiednie stosowanie Prawa zamówień publicznych oznacza m.in., że uczestników konsorcjum obowiązuje tzw. odpowiedzialność solidarna, co w praktyce oznacza, że np. firma budowlana będzie współodpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia przez cały okres trwania umowy o PPP. W praktyce odpowiedzialność powinna ograniczać się wyłącznie do etapu budowy obiektu. Zastosowanie ustawy koncesyjnej do projektu PPP (na etapie realizacji umowy) powoduje m.in. ograniczenia w zakresie podzlecania robót.

 

KIG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *