Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych

  • błędna identyfikacja wyłączeń z działalności operacyjnej – zdarza się,  że księgowi zapominają o wyłączeniu operacji, które mają charakter niepieniężny, np. zmiana stanu zapasów na skutek otrzymania darowizny, bądź zużycia materiałów na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Innym przykładem może być transakcja objęcia udziałów w zamian za wierzytelność własną, która powinna zostać wyłączona ze zmiany stanu należności. Wykluczeniu ze zmiany stanu należności i zobowiązań podlegają także nieopłacone zakupy i sprzedaż środków trwałych. Przyczynę różnicy między zmianą stanu pozycji bilansowych wykazaną w bilansie i rachunku przepływów należy wyjaśnić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Warto również pamiętać o wyeliminowaniu umorzonych kredytów i pożyczek (zarówno udzielonych jaki i otrzymanych), a także skutków zdarzeń losowych.
  • błędna identyfikacja przesunięć z działalności operacyjnej – powszechnym błędem w tym zakresie jest przesuwanie odsetek oraz różnic kursowych od zobowiązań i należności handlowych do działalności finansowej. Nie jest to prawidłowe działanie, ponieważ zapłacone odsetki oraz zrealizowane różnice kursowe od rozrachunków z tyt. dostaw i usług dotyczą działalności operacyjnej, natomiast niezapłacone odsetki oraz niezrealizowane różnice kursowe podlegają automatycznej eliminacji poprzez zmianę stanu tych rozrachunków. Błędy te wynikają z utożsamiania segmentów rachunku przepływów pieniężnych z konstrukcją rachunku zysków i strat.
  • błędy w segmencie działalności inwestycyjnej i finansowej – zdarza się, że służby księgowe błędnie wykazują wydatki na nabycie środków trwałych, posługując się przy tym kwotą zwiększeń środków trwałych w roku obrotowym, zapominając jednocześnie o zwiększeniach będących wynikiem przeksięgowań ze środków trwałych w budowie, darowizn bądź ujawnień. W segmencie działalności finansowej przykładem nieprawidłowości jest traktowanie cesji umowy leasingu na rzecz osoby trzeciej jako wydatek. Jeszcze innym błędem jest ujęcie wpływu dotacji na aktywa trwałe w działalności operacyjnej bądź inwestycyjnej, zamiast w finansowej.

Przedstawione przykłady nie wyczerpują zakresu błędów jakie pojawiają się w rachunku przepływów pieniężnych. Receptą na wyeliminowanie nieprawidłowości jest z pewnością szczegółowa analiza każdej operacji oraz lektura KSR 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *