Kiedy można sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?

Zasady i ograniczenia prezentacyjne wskazane są w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.).

Jednostka może skorzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jeśli w bieżącym i poprzednim roku obrotowym najważniejsze jej charakterystyki nie przekroczyły dwóch z trzech niżej wymienionych wartości:

 limit  2008r  2009r
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro 2.000.000 x 4,1724 =  8.344.800 zł, 2.000.000 x  4,1082 = 8.216.400 zł
przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro 4.000.000 x 4,1724 = 16.689.600zł 4.000.000 x 4,1082 =16.432.800zł
Dane za 2008 r. pochodzą z Tabeli nr  254/A/NBP/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. zgodnie, z którą średni kurs euro wyniósł: 4, 1724 zł/euro.
Dane za 2009 r. pochodzą z Tabeli nr  255/A/NBP/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. zgodnie, z którą średni kurs euro wyniósł: 4,1051 zł/euro.

Takie jednostki prezentują dane w bilansie i rachunku zysków i strat oznaczone Dużymi literami i rzymskimi cyframi. Nie musza podawać szczegółowo zawartości pozycji w sprawozdaniu finansowy.
Takie jednostki sporządzają także uproszczoną informację dodatkową

Bilans jednostki, która korzysta z uproszczeń na podstawie art. 50 ust 2 uor:

Nazwa jednostki
Bilans sporządzony na dzień…….
Aktywa Stan na 31-12-2009 Stan na 31-12-2008 Pasywa Stan na 31-12-2009 Stan na 31-12-2008
A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny
I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Rzeczowe aktywa trwałe II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Należności długoterminowe II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
IV. Inwestycje długoterminowe IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
B. Aktywa obrotowe VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
I. Zapasy VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
II. Należności krótkoterminowe VIII. Zysk (strata) netto
III. Inwestycje krótkoterminowe IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem Pasywa razem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *