Kiedy można sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2012 rok?

Zasady i ograniczenia prezentacyjne wskazane są w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.).

Jednostka może skorzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jeśli w bieżącym i poprzednim roku obrotowym najważniejsze jej charakterystyki nie przekroczyły dwóch z trzech niżej wymienionych wartości:

 limit  2012r  2011r
 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób
 suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro  2.000.000 x 4,0882 =  8.176.400 zł,  2.000.000 x  4,4168 = 8.833.600zł
 przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro  4.000.000 x 4,0882 = 16.352.800zł  4.000.000 x 4,4168 = 17.667.200 zł
Dane za 2012 r. pochodzą z Tabeli nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. zgodnie, z którą średni kurs euro wyniósł: 4,0882 zł/euro.

Dane za 2011 r. pochodzą z Tabeli nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zgodnie, z którą średni kurs euro wyniósł: 4,4168 zł/euro.

Takie jednostki prezentują dane w bilansie i rachunku zysków i strat oznaczone Dużymi literami i rzymskimi cyframi. Nie musza podawać szczegółowo zawartości pozycji w sprawozdaniu finansowy.
Takie jednostki sporządzają także uproszczoną informację dodatkową

Bilans jednostki, która korzysta z uproszczeń na podstawie art. 50 ust 2 uor:

Nazwa jednostki
Bilans sporządzony na dzień…
 Aktywa  Stan na 31-12-2012  Stan na 31-12-2011  Pasywa  Stan na 31-12-2012  Stan na 31-12-2011
 A. Aktywa trwałe  A. Kapitał (fundusz) własny
 I. Wartości niematerialne i prawne  I. Kapitał (fundusz) podstawowy
 II. Rzeczowe aktywa trwałe  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
 III. Należności długoterminowe  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
 IV. Inwestycje długoterminowe  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
 B. Aktywa obrotowe  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
 I. Zapasy  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
 II. Należności krótkoterminowe  VIII. Zysk (strata) netto
 III. Inwestycje krótkoterminowe  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 I. Rezerwy na zobowiązania
 II. Zobowiązania długoterminowe
 III. Zobowiązania krótkoterminowe
 IV. Rozliczenia międzyokresowe
 Aktywa razem  Pasywa razem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *