Prawo świadka do żądania zwrotu kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania

Z praktyki sądowej wynika, że większość świadków zdaje sobie sprawę z przysługującego im prawa do żądania zwrotu kosztów podróży. Niewielu jednak wie o tym, że mogą ponadto żądać zwrotu kosztów utraconego zarobku (otrzymanie wezwania do stawiennictwa w sądzie usprawiedliwia nieobecność w pracy w dniu składania zeznań, jednak bez zachowania prawa do wynagrodzenia), a także kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu przesłuchania. Te ostatnie wydatki w praktyce rzadko są zasądzane, gdyż po pierwsze świadkowie nie wiedzą, że przysługuje im prawo do żądania tych należności, a po drugie istnieje obowiązek należytego wykazania ich wysokości. W tym zakresie należy wskazać, że podobnie jak zwrot kosztu dojazdu do Sądu, jest przyznawany zazwyczaj w oparciu o bilet kolejowy, autobusowy, bądź ilość przejechanych samochodem kilometrów, tak koszt noclegu powinien być wykazany rachunkiem przedstawionym przez świadka. Uzasadniony będzie jedynie taki koszt, który rzeczywiście w danej sytuacji był uzasadniony np. rozprawa odbywa się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania świadka w godzinie porannej. Jeżeli natomiast chodzi o koszty utrzymania w miejscu przesłuchania to najczęściej będzie to koszt wyżywienia świadka. Zwrot tych kosztów będzie zasadny tylko wówczas, gdy ilość czasu, którą świadek musi spędzić w podróży bądź w miejscu przesłuchania uzasadnia spożycie posiłku. W tym zakresie problematyczne może być wykazanie kosztów posiłku, które świadek zamierza spożyć dopiero po rozprawie. W chwili wnioskowania o zwrot nie będzie on posiadał rachunku, którym wykaże koszty utrzymania. Powyższy problem można rozwiązać dwojako. Przepisy prawa właściwie nie wymagają, ażeby wykazanie poniesionych kosztów odbyło się za pomocą dokumentu. W tym zakresie wystarczające powinno być oświadczenie świadka, złożone do protokołu rozprawy, że zamierza on jeszcze spożyć posiłek za określoną kwotę. Jeżeli jednak takie rozwiązanie nie przekonałoby Sądu, który decyduje o przyznaniu zwrotu wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie wstrzymanie się ze złożeniem wniosku do zakończenia podróży. Wniosek o przyznanie zwrotu wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży należy złożyć ustnie do protokołu rozprawy bądź pisemnie. Wówczas termin do złożenia przedmiotowego wniosku upływa dopiero po 3 dniach od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do żądania zwrotu. Jeżeli zatem świadek słuchany był np. w poniedziałek to wniosek o zwrot kosztów może złożyć do czwartku.

Na zakończenie należy dodać, że zwrot w zakresie kosztów noclegu oraz utrzymania przysługuje również osobie towarzyszącej świadkowie, jednakże tylko wówczas gdy świadek nie mógł stawić się na wezwanie sądu bez opieki tej osoby. W praktyce zwrotu takiego świadek może domagać się także na rzecz osoby towarzyszącej jeżeli świadek jest małoletni, niepełnosprawny, chory, bądź w podeszłym wieku. Tego rodzaju okoliczności uzasadniają bowiem zwrot wydatków także dla osoby  towarzyszącej świadkowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *