Procedura zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu – wkrótce bardziej efektywna

W transakcjach transgranicznych często spotykanym problemem jest podwójne opodatkowanie tego samego dochodu czy kapitału przez dwie jurysdykcje podatkowe. W teorii, regulacje krajowe i unijne powinny zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Mimo to, w praktyce procedura korygująca podwójne opodatkowanie jest długotrwała i mało efektywna. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

W Polsce MAP (Mutual Agreement Procedure), czyli procedura wzajemnego porozumiewania się, obowiązuje w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencję Arbitrażową. MAP ma na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania w transakcjach między podmiotami mającymi siedzibę w różnych krajach. W przypadku opodatkowania tego samego dochodu czy kapitału przez dwa państwa, podatnik ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się. Niestety, dotychczas procedura ta była bardzo długotrwała i czasochłonna, ponieważ aktualne przepisy nie precyzują w jakim terminie postępowanie powinno zostać zakończone. Ponadto, procedura często bywała nieskuteczna, gdyż nie zawsze kończyła się wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania.

23 maja 2017 r. unijna Rada do spraw Gospodarczych i Finansowych zgodziła się na przyjęcie nowej dyrektywy ograniczającej czas trwania procedury MAP do maksymalnie dwóch lat od daty akceptacji wniosku podatnika. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania postępowania będzie można wydłużyć o kolejny rok. Natomiast w przypadku niedotrzymania terminu, kwestia sporna któremu państwu należy się podatek będzie rozstrzygana przez niezależnych arbitrów. Co więcej, podatnik będzie mógł także zażądać powołania komitetu arbitrów, gdy procedura nie przyniesie rezultatu, tj. w transakcji nie zostanie wyeliminowane podwójne opodatkowanie. Rozstrzygający wówczas komitet będzie składał się zarówno z przedstawicieli fiskusa jak i niezależnych ekspertów z krajów zaangażowanych w sprawę.

Komitet arbitrów po rozpatrzeniu sprawy będzie wydawać opinię, która zostanie przekazana do obydwu krajów zaangażowanych w spór. Opinia te będzie miała charakter wiążący dla obu państw, chyba że opracują one alternatywny sposób rozwiązania problemu. Komitet będzie miał rok, a w uzasadnionych przypadkach 15 miesięcy, na wydanie opinii.

Nowe przepisy mają wejść w życie w 2019 roku (dyrektywa wymaga jeszcze pozytywnej opinii Parlamentu Europejskiego oraz akceptacji Rady Unii Europejskiej). Zmieniona regulacja ma dotyczyć sporów powstałych od początku roku 2018, jednak możliwym będzie także stosowanie jej do spraw sprzed roku 2018, jeśli zadecydują tak państwa członkowskie.

Nowa dyrektywa unijnej Rady do spraw Gospodarczych i Finansowych jest kolejnym narzędziem służącym wyeliminowaniu podwójnego opodatkowania i poprawie efektywności transgranicznej współpracy podatkowej. Nowa regulacja wydaje się być złotym środkiem na przewlekłość procedury wzajemnego porozumiewania się. Podatnicy dotknięci problemem podwójnego opodatkowania muszą jednak jeszcze chwilę poczekać zanim postępowania MAP zostaną usprawnione.

Autor: Anna Wcisło, Senior Manager; źródło: http://podatkiwbiznesie.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *