Proces likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, część 1

Natomiast Ustawa o rachunkowości reguluje wymogi sprawozdawcze oraz metody wyceny aktywów i pasywów spółki likwidowanej.

Do postawienia spółki w stan likwidacji konieczne jest powzięcie przez wspólników stosownej uchwały (art. 270 KSH). Zgodnie z Ustawą o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji (art. 12 ust. 2). Oznacza to, że jeżeli wspólnicy w ciągu roku obrotowego zdecydują o zakończeniu działalności spółki wówczas następuje konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający powzięcie uchwały wspólników. Sprawozdanie spółki likwidowanej sporządzane jest inaczej niż spółki kontynuującej działalność. Z faktu zaniechania działalności wynika obowiązek szczególnej wyceny aktywów i pasywów. Zgodnie z art. 29 Ustawy o rachunkowości jeżeli kontynuowanie działalności nie jest zasadne to składniki aktywów wyceniane są po cenach sprzedaży możliwych do uzyskania nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dodatkowo jednostka jest zobligowana do utworzenia rezerwy na przyszłe koszty postępowania likwidacyjnego. Różnicę jaka powstanie w wyniku sprowadzenia wartości aktywów do cen sprzedaży należy odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. Podobnie księgowana jest rezerwa utworzona na koszty likwidacji jednostki, którą również odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Ze sporządzeniem bilansu wiąże się konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji (art. 26 ust. 4 Ustawy o rachunkowości) na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji. Należy podjąć kroki, aby inwentaryzacja została przeprowadzona w sposób jak najbardziej rzetelny i w efekcie doprowadzić do wykazania wszystkich niedoborów oraz nadwyżek. Podczas sporządzania sprawozdania finansowego w informacji dodatkowej należy wykazać, że spółka została postawiona w stan likwidacji i nie będzie kontynuować działalności statutowej.

Opracowano na podstawie:
Ustawa z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *