Programy motywacyjne w świetle podatku PIT

To przedsięwzięcie ukierunkowane jest w głównej mierze na zmobilizowanie uczestników programu do poniesienia wysiłku, który wraz z połączeniem z indywidualnymi umiejętnościami oraz warunkami doprowadzi do oczekiwanych efektów, w tym korzyści zarówno uczestnika programu, jak i jego organizatora.

Kwestia powstania po stronie uczestnika programu motywacyjnego przychodu w PIT jest uzależniona przede wszystkim od tego, kto otrzymuje nagrodę. Z uwagi na powyższe należy rozróżnić następujące grupy osób, które mogą otrzymać nagrody:

1)    kontrahenci (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
2)    pracownicy kontrahentów / klienci (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej),
3)    pracownicy.

1) Opodatkowanie podatkiem PIT nagród dla kontrahentów – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – nagrody otrzymywane w programie motywacyjnym przez kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (wg. skali podatkowej albo podatkiem liniowym 19 %).

W tym zakresie, podatek rozlicza sam uczestnik programu motywacyjnego. Organizator nie ma obowiązku pobierania podatku ani wpłacania go do urzędu.

Organizator nie ma również obowiązków informacyjnych (nie musi składać informacji PIT-8 AR i PIT-8C do Urzędu Skarbowego).

2) Opodatkowanie podatkiem PIT uczestników programu motywacyjnego – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (pracowników kontrahentów / klientów).

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – nagrody, otrzymywane przez uczestników programów motywacyjnych będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (pracownicy kontrahentów / klientów) powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody z innych źródeł.

Na organizatorze programu motywacyjnego ciąży obowiązek informacyjny – musi złożyć informację PIT-8C do Urzędu Skarbowego (właściwego wg. miejsca zamieszkania kontrahenta) oraz przekazać ja kontrahentowi do ostatniego dnia lutego następnego roku podatkowego.

3) Opodatkowanie podatkiem PIT uczestników programu motywacyjnego – pracowników.

Pracownicy – nagrody otrzymywane przez pracowników będących uczestnikami programu motywacyjnego organizowanego przez pracodawcę powinny, co do zasady, zostać opodatkowane tak jak przychody ze stosunku pracy (opodatkowane według skali podatkowej). Wartość nagrody powinna być uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT oraz stanowić podstawę do wymiaru składek.

W związku z powyższym, pracodawca zobowiązany jest uwzględnić wartość otrzymanej przez jego pracownika nagrody w informacji PIT – 11.

Uwaga – wyłączenie zwolnień!

W programie motywacyjnym, w przeciwieństwie do konkursu nagroda o wartości do kwoty 760,00 zł otrzymana przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej nie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT.
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT nieodpłatnego świadczenia o wartości do 200,00 zł brutto przysługuje osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Nie można uznać za nieodpłatne świadczenia nagród, które uczestnicy programu motywacyjnego otrzymują w wyniku zintensyfikowanego działania (np. największej ilości zakupów towarów organizatora programu), ponieważ przyznanie nagrody jest uzależnione od wykazania przez uczestnika programu motywacyjnego odpowiedniej aktywności. Nagroda wynikająca z programu motywacyjnego nie jest zatem nieodpłatnym świadczeniem (obdarowany musi dokonać określonych czynności celem jej zdobycia), więc nie ma zastosowania zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT wygranej do kwoty 200,00 zł brutto.
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT prezentu do kwoty 200,00 zł nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. Jednakże należy zauważyć, iż pracownik może otrzymać prezent, którego wręczenie nie będzie podyktowane faktem, iż pozostaje w stosunku pracy z obdarowującym – wtedy zwolnienie ma zastosowanie.
Autor:
\"\" Mateusz Cedro – prawnik. Obecnie Starszy Konsultant Podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki & Wspólnicy. Od 2011 r. pracował oraz współpracował z podmiotami zajmującymi się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych doradzając w transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *