Promocyjne opodatkowanie PIT promocji bankowych

Dotychczas wspomniany zwrot był traktowany jako przychód opodatkowany według reguł ogólnych, czyli z zastosowaniem tzw. skali podatkowej. Dodatkowo to podatnik, czyli klient banku był zobligowany do samodzielnego zadeklarowania przychodu z tego tytułu. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. wspomniany zwrot środków pieniężnych będzie opodatkowany w sposób zryczałtowany (19% PIT), a płatnikiem będzie podmiot dokonujący wypłaty tychże środków.

Wszystko jest związane z dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b. W myśl wskazanego przepisu podatek w wysokości 19% należy pobrać od przychodu z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty.

Powyższe oznacza, że podatek pobierany będzie przy zwrocie środków pieniężnych, a podatnik, czyli klient banku (instytucji finansowej) nie będzie zmuszony wykazywać go w swojej deklaracji rocznej. Na płatniku natomiast spocznie obowiązek wykazania świadczenia nie tak jak miało to dotychczas w PIT-8C, lecz w PIT-8AR. Podatek przekazany musi zostać do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu wypłaty. Deklarację PIT-8AR natomiast płatnik prześle do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym. Formularz PIT-8AR nie trafi jednak do podatnika, a jedynie do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla klienta banku (instytucji finansowej).

Niestety nowelizacja przepisów nie rozstrzyga sporu, czy tzw. cashback korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT jako sprzedaż premiowa do limitu 760 zł, czy też powinien być opodatkowany niezależnie od wysokości przekazanych środków. Co więcej, zmiana budzi wątpliwości w przedmiocie konieczności opodatkowania 19% podatkiem każdego rodzaju promocji oferowanej przez bank klientowi. 

Moim zdaniem w przypadku cashback, mimo korzystnych orzeczeń sądowych nie można mówić o spełnieniu wymogu dotyczącego sprzedaży premiowej, gdyż w przypadku sprzedaży premiowej nagroda powinna posiadać charakter niepieniężny. Tym samym zwrot środków pieniężnych powinien być opodatkowany niezależnie od kwoty zwrotu. Natomiast w dalszym ciągu sprzedaż premiowa będzie korzystała ze zwolnienia do wartości 760 złotych, a w przypadku przekazania nagrody przekraczającej tą wartość podatek powinien być pobrany przez płatnika w wysokości 10%. Opodatkowanie sprzedaży premiowej nie powinno zatem zależeć od tego, czy przekazującym nagrodę jest bank, czy inny podmiot.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *