Niższy podatek od nieruchomości dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

Jedną z nich jest możliwość stosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.
Budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych – węższy zakres zastosowania preferencji
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2010 r. podmioty gospodarcze udzielające świadczeń zdrowotnych miały prawo stosować preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości do budynków lub ich części bezpośrednio zajętych na prowadzenie tej działalności. Podatnicy nieświadomi istnienia tego przywileju mogli zasilać budżet gminy nawet 5 – krotnie wyższym podatkiem niż faktycznie był należny. Nowelizując w 2003 r. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zakładał, że opodatkowaniu preferencyjną stawką podlegać będzie cała powierzchnia budynków, a nie tylko części faktycznie zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych (obniżona stawka podatku miała objąć również pomieszczenia, które pośrednio służyły realizacji tych świadczeń, jak np. korytarze, stołówki, pomieszczenia administracyjne i inne służące pacjentom oraz personelowi). Potwierdzeniem słuszności takiej interpretacji wprowadzonej zmiany było pismo Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 11 lipca 2003 r. (nr. LK – 1617/LP/03/MS), z którego wynikało, iż do pomieszczeń, takich jak poczekalnia, szatnia, rejestracja, informacja, ustępy, łazienki, pokoje śniadaniowe, pomieszczenia do składowania bielizny czystej i brudnej, składziki porządkowe służące do przechowywania środków czystości, a w szpitalach także izby przyjęć, kuchnia, kuchenki oddziałowe, stołówka, pralnia, spalarnia odpadów, które to nie są bezpośrednio zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotu ich udzielającego, zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku od nieruchomości. Takie stanowisko nie znalazło jednak potwierdzenia w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie m.in. z dnia 14 grudnia 2006 r. (sygn. akt. II FSK 50/06) oraz z dnia 28 lutego 2007 r. (sygn. akt II FSK 305/06), w których sąd orzekł, że pojęcie budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych jest określeniem węższym niż budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – szerszy zakres zastosowania preferencji
Zrealizowanie zamierzonego przez ustawodawcę celu zdaje się mieć odzwierciedlenie dopiero w przepisach art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 roku. Zgodnie z nim, preferencyjna stawka podatku od nieruchomości obejmuje budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy obowiązującej od 2011 r. wskazano, że jej celem było umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z pierwotną intencją ustawodawcy.

Warunki dla zastosowania preferencji
W aktualnym brzmieniu przepisu ustawodawca wskazuje jednoznacznie na dwa warunki (przedmiotowy i podmiotowy), których spełnienie pozwoli na prawidłowe ustalenie zakresu stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Należy ustalić czy:

1) w danym budynku udzielane są świadczenia zdrowotne oraz
2) czy budynek ten jest zajęty przez podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń.

Termin świadczenie zdrowotne nie został zdefiniowany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Legalną definicję znajdziemy w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Wynika z niej, że świadczenia zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Można zatem stwierdzić, że świadczenia zdrowotne to działania o charakterze medycznym, które wynikają z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Z kolei podmiotami, które wykonują świadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
6) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
7) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Zatem, obowiązek zajęcia budynku przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych oznacza, że preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości nie zastosują podmioty inne niż udzielające tych świadczeń, nawet jeśli prowadzą działalność chociaż w najmniejszym stopniu związaną z ich udzielaniem.
[page_break]

Wątpliwości dotyczące podatku od budynków lub ich części zajętych przez apteki
Podatnicy prowadzący apteki nie mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania nawet jeśli budynki lub ich części, w których znajduje się apteka, są w posiadaniu podmiotu świadczącego usługi zdrowotne (np. apteka przyszpitalna). Wynika to z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271), zgodnie z którymi apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne polegające m.in. na wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych czy sporządzaniu leków aptecznych. Dodatkowo, należy wskazać, iż nie uznaje się za obrót detaliczny lekami bezpośredniego zastosowania u pacjenta leków, których potrzeba zastosowania wynika z rodzaju udzielanego świadczenia zdrowotnego. Taki ustawowy zapis prowadzi do wniosku, że rolą apteki jest jedynie wydawanie leku, natomiast jego przepisanie stanowi świadczenie zdrowotne wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, inne niż apteki .

Co jeżeli nie skorzystaliśmy z preferencji, do której mieliśmy prawo?
Podatników, którzy nie skorzystali z preferencyjnej stawki podatku, a mieli do tego prawo, można podzielić na dwie grupy:

1) ci, którzy do żadnego budynku lub jego części nie stosowali obniżonej stawki, chociaż byli do tego uprawnieni,
2) ci, którzy stosowali niższą stawkę podatku od nieruchomości tylko do budynku lub jego części bezpośrednio zajętego na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnicy mają prawo skorygowania zeznań podatkowych na podatek od nieruchomości począwszy od zeznania za rok 2008 (z końcem 2013 r. przedawnieniu ulegnie zobowiązanie podatkowe za rok 2008). Podatnicy kwalifikujący się do pierwszej grupy składając korektę powinni pamiętać, iż za rok 2008, 2009 i 2010 mają prawo zastosować preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości do powierzchni budynku lub jego części tylko bezpośrednio zajętej na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Za rok 2011, 2012 i 2013 mogą obliczyć daninę z zastosowaniem niższej stawki także do budynków lub ich części pomocniczo związanych z tymi świadczeniami.

Podatnicy zaliczający się do drugiej grupy mają prawo złożyć korektę zeznania podatkowego za rok 2011, 2012 i 2013 w zakresie w jakim do budynków lub ich części pośrednio związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zastosowali podstawową stawkę podatkową.

Korekcie zeznania powinno towarzyszyć wyjaśnienie przyczyn jej złożenia oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Zważywszy na powyższe rozważania, podatnicy mogą wnioskować o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości w odniesieniu do powierzchni związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych począwszy od rozliczenia za 2008 r. Ze względu jednak na niekorzystne brzmienie przepisów w latach 2008-2010, powinni mieć na uwadze, że droga do otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku w odniesieniu do całej powierzchni związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych może być długa i niekoniecznie zakończona sukcesem. W tych latach bowiem, bezsprzecznie przysługiwało prawo do zastosowania preferencji w odniesieniu do powierzchni bezpośrednio zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do pozostałej części powierzchni, kwestia jest dyskusyjna.

Podsumowanie
Obowiązującą od początku 2011 r. nowelizację przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie opodatkowania budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń należy ocenić pozytywnie. Ważne jest, że ustawodawcy udało się zrealizować zamiar powzięty na etapie konstruowania tych regulacji. Odczuwać można jednak lekki niedosyt, gdyż opisywaną preferencję stosować mogą wyłącznie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, na czym tracą te, których działalność jest istotna dla skutecznej realizacji tych świadczeń, jak np. apteki. Pozostaje mieć nadzieję, iż na kolejną, być może korzystną dla tych podmiotów nowelę, poczekamy krócej aniżeli dekadę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *