Kontrola podatników działających na Allegro

W celu wykrycia nieujawnionych dochodów organy podatkowe mogą wszcząć kontrolę podatkową u przedsiębiorcy, która może być poprzedzona czynnościami sprawdzającymi. Urzędnicy gromadzą materiał dowodowy potwierdzający, iż dana osoba dokonuje sprzedaży przez Allegro i dokonują oszacowania dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży internetowej a nie zadeklarowanych w zeznaniu rocznym.

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na zasadach określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60).

Należy podkreślić, iż nie zawiadamia się o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej jeżeli dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (art. 282c Ordynacji podatkowej). Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. Kontrolujący mają prawo żądać udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli.

Konsekwencje na gruncie podatków dochodowych

Przeprowadzenie postępowania kontrolnego skutkuje koniecznością złożenia korekt zeznań PIT. Ponadto od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 75 % dochodu.

Konsekwencje na gruncie podatku VAT

Podatnicy VAT są obowiązani opodatkować dostawę towarów oraz świadczenie usług podatkiem VAT. Przeprowadzenie postępowania kontrolnego skutkuje koniecznością złożenia korekt deklaracji VAT-7.

Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych

Zawarcie umowy sprzedaży, jakiej dokonuje osoba prowadząca działalność na Allegro podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy. Stawka podatku od umowy sprzedaży wynosi 2 %. Przeprowadzenie postępowania kontrolnego skutkuje koniecznością złożenia korekt deklaracji PCC-3.

Odpowiedzialność karna skarbowa
Nieujawnienie otrzymanych dochodów z prowadzenia działalność gospodarczej na Allegro stanowi czyn zabroniony na gruncie przepisów karno-skarbowych. Zgodnie z art. 54 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *