Audyt inwentaryzacji w JSFP

Jednym z newralgicznych punktów w tym zakresie jest sprawdzenie poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji. Prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów jest kluczowym aspektem w zapewnieniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych poza problemem wiarygodności ważne są również inne problemy związane przede wszystkim z dyscypliną finansów publicznych oraz z efektywnym wykorzystaniem zasobów majątkowych.
Specyfika inwentaryzacji w JSFP zobowiązuje osoby przeprowadzające audyt prawidłowości jej przeprowadzenia do zwrócenia szczególnej uwagi na najważniejsze czynności związane z procedurą inwentaryzacyjną:

  • Legalność działań komisji inwentaryzacyjnej – w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy komisja inwentaryzacyjna działała na podstawie właściwego zarządzenia kierownika jednostki, a także jej działalności prowadzona była w ustawowych ramach czasowych (wynikających z ustawy o rachunkowości.
  • Właściwy dobór członków komisji inwentaryzacyjnej – na tym etapie audytor powinien sprawdzić czy członkowie komisji mogą zostać do niej powołani, gdyż osoby pełniące obowiązki głównego księgowego, magazyniera, kasjera oraz osób bezpośrednio zarządzających poszczególnymi składnikami majątku powinni być stroną udzielającą informacji nie  zaś członkami zespołów spisowych; należy również sprawdzić kompetencje członków komisji inwentaryzacyjnej.
  • Poprawność sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej – należy w tym zakresie sprawdzić systematyczność sporządzonych arkuszy spisu z natury, otrzymanych potwierdzeń sald oraz raportów z przeprowadzonej weryfikacji pozostałych składników majątku; ważne jest również sprawdzenie kompletności oraz poprawności sporządzenia protokołu całościowego z inwentaryzacji.
  • Prawidłowość rozliczenia niedoborów i nadwyżek – najważniejszą czynnością w tym zakresie jest sprawdzenie czy nie podjęto najprostszej decyzji o odpisaniu wszystkich niedoborów w pozostałe koszty operacyjne lub skompensowania z nadwyżkami bez próby ustalenia osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości.
  • Poprawność ewidencji księgowej wyników inwentaryzacji – audytor powinien skontrolować zapisy księgowe zwłaszcza w zakresie różnic inwentaryzacyjnych, czy zostały niezwłocznie zapisane w księgach zmniejszenia lub zwiększenia wartości składników majątku; ważne jest również sprawdzenie czy wyniki inwentaryzacji zostały zapisane w księgach roku obrotowego, którego dotyczyła inwentaryzacja.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *