Wybór partnera – Partnerstwo Publiczno Prywatne

Jeżeli więc wynagrodzeniem wyłonionego partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi, uwzględniając jednocześnie pozostałe zapisy ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym.

W przypadkach odmiennych, tj. w sytuacji gdy sposób wynagrodzenia uregulowano odmiennie , wyboru partnera prywatnego dokonuje się stosując przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, również uwzględniając przepisy  ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym. Zgodnie z ustawą PPP podmiotem publicznym jest jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, zatem jest to jednostka tworzona na podstawie tejże ustawy lub innych szczególnych uregulowań. Ponadto w rozumieniu przepisów ustawy PPP za podmiot publiczny uważa się również inną, osobę prawną jednakże celem jej utworzenia powinno być zaspokajanie potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty takie oraz wskazane powyżej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

  • finansują ją w ponad 50 % lub;
  • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub;
  • sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub;
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.

Zauważyć również należy, iż za podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o PPP powinno się uznać związki opisanych wyżej podmiotów, natomiast partnerem prywatnym może być każdy przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny bez względu na formę prawną, w której działa.

Odmiennością, w porównaniu do poprzedniego uregulowania dotyczącego współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, jest okoliczność przyznania przez ustawodawcę inicjatywy w zakresie zawierania tejże formy współpracy wyłącznie podmiotom publicznym, zainteresowanym realizacją konkretnej inwestycji. Podmiot ten zobligowany będzie w pierwszej kolejności do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości partnerstwa publiczno prywatnego, jest ustalona przez podmiot publiczny z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia cały szacowany koszt robót budowlanych oraz szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania oddanych przez podmiot publiczny do dyspozycji partnera prywatnego. Ustalenie w ten sposób wartości partnerstwa  jest zawsze obligatoryjne bez względu na planowany sposób zapłaty wynagrodzenia. Samo wszczęcie postępowania rozpoczyna się, od opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie. Podmiot publiczny przygotowując i prowadząc postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie, jest obowiązany zapewnić równe i nie dyskryminujące traktowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów, działać w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Podmiot publiczny jest obowiązany dokonać opisu przedmiotu w sposób umożliwiający zainteresowanym partnerstwem, jednakowy dostęp do wykonywania umowy oraz  jednocześnie w sposób, nie stwarzający ograniczeń konkurencji w dostępie do wykonywania przedmiotu partnerstwa.
Należy uznać, iż podmioty publiczne przyjmą szczególnie zachowawczą postawę w kwestii dopełnienia wszelkich wymogów formalnych procedury, chcąc tym samym uniknąć nadmiernego przewlekania procedury i tym samym szybszego zrealizowania inwestycji. Zgodnie z brzmieniem ustawy PPP podmiot publiczny dokonuje opisu przedmiotu poprzez: odniesienie do specyfikacji technicznej, charakterystykę lub wymagania w zakresie funkcjonalności, jak również także przez częściowe odniesienie się do specyfikacji technicznej oraz częściowe odniesienie się do charakterystyki lub wymagań w zakresie funkcjonalności, pod warunkiem, że opis taki umożliwia zainteresowanym podmiotom ustalenie przedmiotu. Specyfikacja techniczna, powinna zawierać odniesienia do norm przenoszących normy europejskie, europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub – w przypadku ich braku – do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych odnoszących się do projektowania, obliczania, realizacji robót, a także wykorzystania produktów oraz powinna zawierać przyjętą procedurę oceny zgodności oferty z wymaganiami podmiotu publicznego, a ponadto:

  • w przypadku robót budowlanych – powinna dotyczyć całości zaleceń technicznych określających wymagane cechy materiału lub dostawy, w szczególności poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, funkcjonalności, bezpieczeństwa, wymiarów, procedury dotyczącej zapewnienia jakości, metod produkcji, a także zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, metod i technik budowy oraz innych warunków technicznych, które podmiot publiczny może określić zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • w przypadku usług – powinna dotyczyć wymaganych cech usługi, w szczególności poziomu jakości, poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników.

Celem uniknięcia naruszeń uczciwej konkurencji i sztucznego zawężania kręgu podmiotów zdolnych do zawarcia partnerstwa, opis przedmiotu nie może zawierać znaków towarowych, patentów, oznaczenia typu, pochodzenia lub produkcji, które mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania z postępowania niektórych przedsiębiorców.

Jedna myśl na temat “Wybór partnera – Partnerstwo Publiczno Prywatne”

  1. Mają Państwo tu rację:(
    Art 16 ust 1 pkt 56 updof nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów strat w wyniku utraty dokonanych zaliczek, przedpłat, zadatków…. w związku z niewykonaniem umowy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *