Zakaz fotografowania w galeriach i centrach handlowych

Żaden przepis prawa polskiego nie stoi na przeszkodzie ustalenia zakazu fotografowania na terenie galerii, wręcz przeciwnie – zakres prawa własności pozwala właścicielowi galerii na dowolne kształtowanie sposobu korzystania przez osoby trzecie z jego nieruchomości.

Pełna informacja o zasadach korzystania z powierzchni galerii, w tym o ustanowionym zakazie fotografowania, powinna zostać umieszczona w regulaminie korzystania  z obiektu, z którego treścią może się zapoznać każdy klient. Właściciel może go udostępnić poprzez wyłożenie jego treści w informacji lub też sporządzenie ogólnodostępnego wyciągu z najważniejszych zasad i wywieszenie go w kilku miejscach galerii, np. przy wejściach. Dodatkowo na terenie centrum można umieścić graficzny znak zakazu wykonywania zdjęć.

Sposoby egzekwowania zakazu fotografowania wynikają z treści prawa własności (art. 140 Kodeksu cywilnego) oraz z zakresu środków jego ochrony (art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego). Ze wskazanych przepisów wnioskować można, że w razie naruszenia przez klienta zakazu fotografowania ustanowionego przez właściciela centrum, może on żądać zaprzestania wykonywania zdjęć (czyli może żądać zaniechania naruszeń). Twierdzenie takie poparte jest również poglądami judykatury – w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2009 r., sygn. akt II CSK 461/08 „właściciel jest uprawniony do żądania nakazania osobie trzeciej, naruszającej jego własność, podjęcia działań prowadzących do zmiany sposobu korzystania z nieruchomości niezgodnego z jego wolą, na inny określony sposób, zgodny z wolą właściciela i zgodny z prawem”.
W razie gdyby klient nie zastosował się do żądania, właściciel może nakazać opuszczenie galerii (żądanie uzasadnione jest również zakresem prawa własności). Wspomnieć należy, że w skrajnych przypadkach niezastosowania się klienta do żądania opuszczenia centrum handlowego może być zakwalifikowane jako zachowanie wyczerpujące znamiona przestępstwa naruszenia miru domowego (art. 193 Kodeksu karnego).
Ważne jest, że klientowi nie można nakazać skasowania zdjęć lub zmusić go przy użyciu siły fizycznej do zaprzestania fotografowania lub opuszczenia budynku – łączyłoby się to z naruszeniem jego nietykalności cielesnej i stanowiłoby przestępstwo z art. 217 Kodeksu karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *